Ifølge rapporten har ansatte også meldt fra at de savner kommunikasjon med den øverste ledelsen.

Sorenskriver Bjørnøy mener det kan trengs en justering av hvilke forventninger de ansatte har.

— I en såpass stor organisasjon kan ikke alle forvente å ha kontakt med øverste ledelse hver dag, sier hun.

- Ligger på intranettet

Retten har også blitt varslet pålegg om å bedre opplæring og informasjon om helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Dette handler om at tingretten skal ha systemer der det blant annet er rutiner for håndtering av konflikter, avvik og uønskede hendelser.

— Det er ledelsens plikt å informere, så dette må vi bare bli bedre på. Når det er sagt er dette også en informasjon som ligger på våre intranettsider og er tilgjengelig for alle, sier Bjørnøy.

Sopp og dårlig luft

Ansatte ved Bergen tingrett har i flere år klaget over dårlig inneklima, med mangel på frisk luft grunnet et ventilasjonsanlegg som langt fra fungerer som det skal.

Den siste tiden skal det ha blitt påvist muggsopp flere steder i den 80 år gamle, verneverdige tinghusbygningen.

Ifølge tillitsvalgt Tveit, sier mange av de ansatte at de sliter med det de mener er skadevirkninger som følge av inneklimaet.

— Det er mange utfordringer ved dette bygget. Man blir sliten av å jobbe her når forholdene er slik, sier tillitsvalgt Tveit.

Avklares med Riksantikvaren

Også Arbeidstilsynet fikk flere meldinger om mulig arbeidsrelatert sykdom.

— Bygget er av eldre dato ogivaretar ikke dagens standard og krav. Dette utgjør en risiko for ansattes helse og sikkerhet og er nok en av hovedutfordringene for tingretten, sier tilsynsleder Scott.

Hun legger til at det kan være vanskelig å påvise sammenhengen mellom sykdom og arbeidsplass.

— Men det er bare gjort delvise tiltak på noen områder, så lokalene er ennå ikke tilfredsstillende med tanke på inneklima, sier hun.

Eventuelle bygningsmessige endringer som skal gjøres i tinghuset må i de fleste tilfeller avklares med Riksantikvaren.