Det er ingen hemmelighet at Statens vegvesen i Hordaland har vært skeptisk til bybanen. Derfor ba Vegkontoret om en ny utredning av bybanen. Den kommunen alt hadde fått utført var ikke god nok, mente vegvesenet.

Strek i regningen

Nå foreligger rapporten fra anerkjente SINTEF i Trondheim, og SINTEFs konklusjoner minner sterkt om dem Vestnorsk Plangruppe kom til for to år siden. Det foreligger en positiv nytte-/kostnadsberegning for bybanen frem til Rådalen.

Det foreligger tre alternativer for den planlagte bybanen: fra sentrum til Nesttun, fra sentrum til Lagunen og fra sentrum til Flesland. SINTEF-rapporten slår fast at alternativet sentrum-Lagunen er det gunstigste. Når nytte/kostnadsberegningen for dette alternativet er positiv, betyr det at de samfunnsmessige gevinstene i form av blant annet redusert forurensning, færre ulykker osv. er større enn kostnadene.

Den tilsvarende beregningen for bussalternativet er overraskende nok negativ. Forklaringen på dette er at bussalternativet krever omfattende investeringer for å sikre bussen en konkurransedyktig fremkommelighet. Disse tiltakene koster nærmere en milliard kroner.

Men å forlenge bybanen fra Lagunen til Flesland lønner seg ifølge utredningen fra SINTEF ikke.

Fullt i sentrum

— Jeg er godt fornøyd med resultatet. Den gir et solid grunnlag for Samferdselsministeren til å legge til rette for bybane i Bergen. Jeg mener bybanen så langt er det best dokumenterte prosjektet i Bergensprogrammet, og sånn sett har rapporten styrket grunnlaget for bybanen, sier byråd for miljø og byutvikling, Tom Knudsen.

Han mener kvalitetssikringen som vegvesenet krevde, viser at argumentene for bybane har styrket seg.

— Vi vil satse på bybanen fordi den gir tre ganger bedre kapasitet enn bussen, og dermed kan ta unna trafikkøkningen etter 2015. Bybanen er best for miljøet, og bybanen er helt nødvendig for at sentrum ikke skal bli overfylt med busser.

Sår tvil om bybanen

Vegsjef Ole Christian Torpp skriver til Vegdirektoratet at han i hovedsak er fornøyd med rapporten. Men han presiserer at tallene som SINTEF er kommet frem til varierer så pass mye at det ennå ikke kan slås endelig fast at banen er lønnsom.

Torpp mener også at bussalternativet ikke er tilstrekkelig utredet. Det bør skje før en foretar et endelig valg om å bygge banen. Det er dette som får Vegdirektoratets utbyggingsdirektør Lars Aksnes til å skrive at det må «ikkje skapast eit inntrykk av at denne rapporten er ein god nok dokumentasjon på at det er riktig å bruke riksvegmidlar og bompengar til å finansiere bygging av bybane i Bergen.»

Bybanen frister ikke

SINTEFs rapport har også svakheter som er til ugunst for bybanen. Det viktigste er at man ikke har modeller for beregning av persontransport som gir en overgang fra bil til kollektivtrafikk når bybanen er ferdig.

— Vi får en bra vekst i bruken av kollektivtrafikk når det etableres skinnebaserte systemer. Det finnes undersøkelser fra byer som kan sammenliknes med Bergen, som viser at biltrafikken reduseres med så mye som 22 prosent, sier prosjektleder Lars Stendal ved bybanekontoret.

Det vil bety en kraftig økning av trafikken med bybanen sammenliknet med det tallet SINTEF er kommet frem til.