I dag la Bergen kommune frem 16 tilleggsrapporter angående Bybanens videre vei til Åsane. Det var Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune som varslet at de ville komme med innsigelser etter at konsekvensutredningen kom i vår. Det var særlig Bybanens ferd fra sentrum mot Sandviken, over Bryggen eller i tunnel, som skapte mye diskusjon. Kommunen har sett spesielt på situasjonen for kulturminner og trafikkavviklingen.

— Vi ser fortsatt dagalternativet (alternativet over Bryggen, red.anm) som det beste og tryggeste, sier plansjef Mette Svanes i Bergen kommune.

Ny løsning ved Finnegården

Rapporten, som er utarbeidet av Norconsult, har blant annet brukt Verdensarvkomiteens metode for å vurdere om kulturminner er truet, ICOMOS. Det konkluderes med at selv med denne metoden, er ikke konsekvensene for kulturminnene mer negative enn i konsekvensutredningen. Det er lagt inn en forutsetning om å øke avstanden til verdensarvstrukturen ved Finnegården, og dette konkluderer rapporten med at det er fullt mulig.

Det har særlig vært barriereeffekten, det vil si at Bybanetraseen over Bryggen vil måtte heves noe, for å unngå eventuelle oversvømmelser, som har vært kritisert av Riksantikvaren. Om dette mener at dette vil føre til både positive og negative konsekvenser. På den positive siden vil det bli sterkt redusert biltrafikk og fjerning av busser i traseen.

Skal avgjøres før jul

Det vil også bli en opprusting av byrommet, som vil fremheve de historiske strukturene. «Den nødvendige hevingen av selve traseen med økt bakkefølelse opp mot kaien og redusert syn mot vannspeilet vil derimot kunne oppleves som negativt for områdes atmosfære og identitet», skriver Norconsult videre i rapporten.

Rapporten ble offentliggjort i dag, og ligger ute på høring til 28. oktober. Den 21. oktober skal det være et åpent møte om tilleggsutredningene og bystyret skal etter planen gjøre et endelig trasevalg til Åsane før jul.