— Hvis dagens utvikling fortsetter, vil det i 2015 kjøre 60 busser i timen fra Nesttun til Bergen om morgenen, og 60 busser i timen fra Bergen til Nesttun om ettermiddagen, sier prosjektleder for bybanekontoret, Lars Stendal, til Bergens Tidende.

— Regner vi også med trafikken mot rushet om morgenen og om ettermiddagen, blir det langt over 60 busser pr. time, altså rundt regnet 1 1/2 buss pr. minutt, eller en buss hvert 30-40. sekund. Hvis vi da forutsetter at bussene får prioritering med automatisk grønt lys, slik det fremgår av handlingsplanen for kollektivtrafikken, så vil det grønne lyset bli stående på så å si konstant. Det betyr at all kryssende trafikk blir blokkert, sier Stendal.

— I Bergen sentrum lar det seg rett og slett ikke gjøre å skaffe holdeplasser nok. Problemene er store allerede i dag, sier Lars Stendal.

Bedre tid med banen

— I praksis betyr dette at full prioritering av kollektivtrafikken ikke lar seg gjennomføre. Det betyr igjen dårlig regularitet, sier Stendal.

Med bybane, derimot, vil et vognsett frakte like mange passasjerer som 4-5 fulle busser, og passere med 2-3 minutters mellomrom i rushtiden. Det gir tid nok til å avvikle kryssende trafikk på en tilfredsstillende måte mellom grøntlysene til bybanen.

På bybanekontoret og i Bergen kommunes planavdeling er de nå i ferd med å bearbeide det materialet som tidligere direktør i Norgesbuss og Åsane Billag, Knut Per Grini, har fremlagt på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Grini sitt materiale skulle danne grunnlag for forslag til rutestruktur for bybane + matebusser i korridoren Bergen sentrum-Flesland. I tillegg skulle man se på hvordan fremtidens kollektivsatsing ville arte seg bare med busser, uten bybane.

576 busser på 10 timer

Divisjonssjef Idar Sylta i Gaia Trafikk opplyser til BT at det i dag går 576 busser frem og tilbake mellom Bergen og Nesttun i perioden 07-17. Det betyr at det allerede i dag i gjennomsnitt går én buss hvert 2. minutt på strekningen Det betyr også at det på den travleste tiden, 07-09 og 15-17, ikke er mye mer enn 1 minutt mellom hver buss som kjører mellom Bergen og Nesttun.

Idar Sylta ønsker ikke å gå inn i en diskusjon med bybanekontoret om prognosetallene for 2015. I kommuneplanen legges det opp til fortetting, etablering av nye boligområder og arbeidsplasser langs bybanekorridoren, og på bakgrunn av dette materialet er man kommet frem til at antall kollektivpassasjerer mellom Bergen sentrum og Nesttun vil øke fra rundt 20.000 daglig, til 26.000 daglig i 2015. Reisevaneundersøkelse

Men amanuensis Michael B. Hageberg ved NHH hevder at trafikken inn til Bergen sentrum, i stedet for å øke tvert om vil avta, på grunn av at tallet på arbeidsplasser i sentrum vil minke.

— Reisevaneundersøkelsene som ble foretatt i 1992 og 2000 viser at det ikke er tilfelle. Det totale reiseomfanget har økt i perioden, og sentrum sin andel av reisene har ikke endret seg. Det betyr at siden det totale reiseomfanget har økt, har også reisene til Bergen sentrum økt, sier Rune Herdlevær ved kommunens planavdeling til BT.

Herdlevær legger til at reisevaneundersøkelsen regnes som svært pålitelig, ettersom det var 6000 spurte i 1992 og 9000 spurte i 2000. Bussen dyrere i drift

Når det gjelder driftsutgiftene, holder bybanekontoret fast på at driften for bybanen mellom Bergen og Nesttun vil koste 60 millioner kroner i året, regnet i 2001-kroner.

— Disse driftsutgiftene vil vi ha fra starten av, og de vil holde seg konstant, for vi kjører fra starten med den kapasiteten vi trenger i 2015. Dagens busstrafikk mellom Bergen og Nesttun koster ca. 50 millioner kroner. Dersom busser skal ta seg av en trafikkøkning på 30 prosent, som trafikkprognosene sier, vil driftsutgiftene der stige til 65 millioner kroner. Og dersom kapasiteten skal øke enda mer, betyr det enda mer vekst i driftskostnadene, sier teknisk ansvarlig ved bybanekontoret, Tom Potter.