Helse Bergen-direktør Anne Kverneland Bogsnes la fredag frem et budsjettforslag der hun trosser styrets pålegg om å kutte 140 millioner. Et slikt kutt vil få konsekvenser på en rekke områder.

Dette er noen av punktene administrasjonen i Helse Bergen mener vil bli rammet hvis budsjettet må barberes ned på det nivået styret krever – og hvilke konsekvenser dette kan få for pasientene:

  • Flere psykiatritilbud vil måtte stenge. Det blir færre stillinger innen psykiatri og tallet på sykehusplasser blir redusert. «En vil også få et dårligere tilbud til svært syke pasienter, noe som kan gi økt fare for selvmord og økt press på at pasienter blir utskrevet for tidlig» heter det i budsjettet.
  • Slagpasienter får ikke bedre tilbud, slik som planlagt. 2,5 millioner var satt av til å etablere en sengepost for overvå king av kritisk syke slagpasienter. Dette kan ikke gjennomføres.
  • Ingen økt kapasitet ved Brystsmerteenheten. Økt pasienttilstrømming gjør det nødvendig med flere senger på overvåkingen p å Hjerteavdelingen. I fjor ble bemanningen redusert, nå ø nsker Helse Bergen å få den tilbake til tidligere nivå. Ledelsen ved avdelingen vurderer at manglende kapasitet kan få fatale konsekvenser.
  • Akuttmottaket får ikke midler til flere stillinger. «Manglende kapasitet vil kunne få direkte medisinske konsekvenser ved at koordinator prioriterer feil oppdrag», advares det i budsjettet.
  • Døgndriften ved sengeposten på akuttmottaket må kuttes. Dette vil føre til at disse pasientene vil forflytte seg til andre enheter og øke tallet på korridorpasienter, mener administrasjonen.

Totalt vil pasientbehandlingen måtte kuttes med 88 millioner kroner i forhold til dagens budsjett dersom underskuddet i budsjettet må ned til det styret krever.

30 av disse millionene blir tatt fra psykiatrien, mens 45 millioner «spares» ved at man budsjetterer med lavere vekst i pasienttilstrømmingen – bare 2,5 prosent. I fjor økte pasienttilstrømmingen med 6 prosent, og Helse Bergen advarer sterkt mot denne strategien i budsjettdokumentet: «Ledelsen oppfatter dette som urealistisk, og at pasientane og kostnadene vil komme likevel» heter det.

I tillegg må 13 millioner tas fra diverse tiltak innen behandlingen. 30 millioner må spares på driftsbudsjettet, noe som betyr stans av bygningsmessige opprustninger slik som reparasjon av lekkasjer. Dette vil i 2006 sannsynligvis føre til at behandlingsareal må avstenges, mener Helse Bergen-ledelsen.

ADVARER: Direktør Anne Kverneland Bogsnes er bekymret for følgene av budsjettkutt.
FRED IVAR UTSI KLEMETSEN (ARKIV)