• Bygging av Hardangerbrua vil gi alvorlige, negative konsekvenser for opplevelsen av fjordlandskapet, mener Direktoratet for naturforvaltning (DN).

— Turistene kommer til Norge for å oppleve urørt natur. Dominerende, tekniske inngrep reduserer opplevelsene, skriver direktoratet i sin uttalelse til konsekvensutredningen for Hardangerbru-prosjektet.

— Hardangerfjorden er et svært vakkert landskap og en hovedattraksjon for reiselivet i Norge, påpeker direktoratet.

Alvorlige mangler

DN mener Statens vegvesen med sin analyse verken bringer frem kunnskap om landskapsverdiene, Hardanger som reisemål eller hvordan turistgrupper reagerer på store tekniske anlegg i natur- og kulturlandskap.

At magasinet National Geographic har kåret norske fjorder som verdens beste reisemål, blir også trukket frem av DN.

Direktoratet mener det er en rekke alvorlige mangler ved Hardangerbru-utredningen til Statens vegvesen. Blant annet blir den kritisert for å overse viktige miljøproblemstillinger.

— Konsekvensene av broen for naturmiljøet på Hardangervidda er ikke drøftet i forhold til Norges oppfølging av FN-konvensjonen om biologisk mangfold, mener direktoratet.

Ny fergeutredning

DN skriver videre at veimyndighetene må utrede samfunnsnytten av broprosjektet på nytt.

— Det er grunn til å tro at et mer realistisk utformet og utvidet fergealternativ bør komme bedre ut etter en ny gjennomgang, mener Direktoratet for naturforvaltning.

For å sikre at alle relevante forhold blir skikkelig vurdert, mener DN at det må lages nye utredninger. Tema som må under lupen er broens effekter på villreinens leveområde på Hardangervidda og konsekvensene for reiselivet.

Også miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland har kritiske merknader til broutredningen. Blant annet pekes det på det uheldige i at virkningene på naturmiljø av vinteråpen vei over Hardangervidda ikke er tatt med, ei heller effekten av økt trafikk i rasfarlige områder.

Det mest alvorlige sett med miljøvernavdelingens øyne, er likevel at alternativet til bro - et styrket fergetilbud - ikke er vurdert godt nok.

— Statens vegvesen har ikke oppfylt utredningsplikten på dette punkt, fastslår fylkesmiljøvernsjef Terje Aasen.