Justisdepartementet har nå vurdert habiliteten til fiskeri— og kystministeren i lys av hennes eierinteresser i fiskeoppdrettsbedriften Sinkaberg-Hansen AS og tidligere styreverv. Departementet mener statsråden vil kunne være inhabil i behandlingen av for eksempel forskrifter og andre typer beslutninger om rammebetingelser for næringen.

— Statsråden vil som klar hovedregel være inhabil til å behandle individuelle saker som dette selskapet er part eller har sterke interesser i. Det samme må gjelde for selskaper som fullt ut eies av Sinkaberg-Hansen AS. Slike individuelle saker vil for eksempel være klagesaker, heter det i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Når det gjelder betydningen av tidligere verv er den juridiske vurderingen at det normalt ikke medfører inhabilitet. På dette området vil det kun unntaksvis oppstå inhabilitet i generelle saker, skriver Justisdepartementet.

De generelle retningslinjene som er gitt i Justisdepartementets brev vil ligge til grunn for statsrådens avgjørelse om hun er inhabil i den enkelte sak der det kan være spørsmål om dette. Retningslinjene viser at statsråden vil være habil i de absolutt fleste saker som behandles i Fiskeri- og kystdepartementet.