I et brev til Dåvøy reagerer likestillingsombud Kristin Mile på at prosedyrene for fastsettingen av barnebidrag og reisekostnader er ulike. Mile og Foreningen 2 Foreldre (F2F) mener barneloven indirekte diskriminerer menn da fedre som regel har samværsrett og er bidragsbetalere, mens mor er hovedomsorgshaver og bidragsmottaker. I reisekostnadssaker må foreldrene selv komme til enighet, mens bidragsmottakere får hjelp av trygdeetaten dersom bidragene ikke betales.

— Likestillingsombudet sammenlikner to vidt forskjellige ordninger som begge er kjønnsnøytrale i seg selv. Jeg stiller et spørsmål ved at hun sammenlikner dem. Reisekostnader er knyttet til samværet med barna. Barnebidraget dreier seg derimot om barnets forsørgelsesbehov. Dette er penger barnet skal leve av, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

- Foreldre bør selv bli enige

Ministerens utgangspunkt er at foreldre selv bør komme til enighet om barnebidrag og fordeling av reisekostnader. Sistnevnte skal etter 1. januar i år fordeles likt mellom foreldrene. Tidligere måtte samværsparten betale alt.

— Forskriftene om reisekostnader var ikke gode nok tidligere. Det beste er at folk ordner opp i dette selv. Reisekostnader er et privatrettslig anliggende, mener Dåvøy.

— Å reise sivilt søksmål er kostbart. Hva med dem som ikke er enige?

— Det er lagt inn en type buffer her for å unngå rettssaker. I de tilfeller hvor en av foreldrene mener det er særlige grunner for annen fordeling kan Fylkesmannen ta en beslutning hvis begge foreldrene er enige om at han skal gjøre det.

— Og dersom de ikke er enige om dette?

— Da må de gå til rettssak. Men vi vet ikke ennå om vi får mange rettssaker.

Avventer situasjonen

— Likestillingsombudet peker på at dersom foreldrene ikke blir enige om fordelingen av reisekostnadene, går det ut over barna. Ser du poenget med at barn kan bli skadelidende av mindre kontakt?

— Ja, det er veldig uheldig. Klart barnet har behov for å se begge foreldrene. Jeg velger å tro at de fleste foreldre vil finne en løsning. Vi fått henstillinger fra F2F og har møte med Ombudet. Vi er i dialog, og skal ha mer kontakt før vi konkluderer. Jeg vil ikke låse meg fast i noe. Jeg har bedt likestillingsombudet se nærmere på saken, konkluderer Dåvøy