— Hva sier du? En kan ikke velge hva en er. Enten er man folkevalgt, eller så er man det ikke, sier Oddny Miljeteig, SVs gruppeleder i bystyret.

— Det eneste må være hvis byrådet tar seg en hviledag på søndagene.

Men byrådet i Bergen mener nettopp det. For er de ikke folkevalgt, slipper de å bli sett like godt etter i kortene av media og innbyggere, som når de er folkevalgt. Torsdag behandlet byrådet en sak om kommunens praksis for merinnsyn og åpenhet. Der argumenterer byrådet for at åpenheten bør innsnevres og offentlighetens innsyn begrenses. I hvert fall på ett felt, nemlig deres egen virksomhet.

Kinderegg-byrådet

I et parlamentarisk styringssystem, som i Bergen, utgår byrådet fra bystyret og er med det kommunens øverste utøvende, folkevalgte organ. Når folkevalgte organ har møter, er de underlagt kravene om åpenhet og innsyn som offentlighetsloven fastsetter. Men byrådet ser på seg selv som det reneste kinderegg, tre ting på en gang.

  • Byrådet er enig i at de er et folkevalgt organ.
  • Byrådet ivaretar funksjonen som øverste ledelse for kommunens samlede administrasjon.
  • Byrådet er et organ hvor det «pågår en politisk diskusjon for å utvikle relasjoner og løsninger mellom de politiske partier som danner byråd». Byrådet mener at når de møtes til byrådskonferanse på en tirsdag , som er et forberedende møte, er de etter egen mening ikke et folkevalgt organ, men øverste ledelse for administrasjonen. Når de møtes i byråd på torsdag og formelt vedtar det de dsiksuterte på tirsdag, er de et folkevalgt organ. I en formannskapsmodell ville tirsdagens møte vært unntatt offentligheten. Slik vil byrådet at det også skal være for kommuner med et parlamentarisk system.

- Vanskelig å leve med

BT og Kommunal Rapport i lengre tid krevd innsyn i sakslister og -dokumenter til alle byrådets møter. Dette har byrådet i Bergen motsatt seg. Både fylkesmannen og sivilombudsmannen har gitt BT medhold og slår fast at kommuner med parlamentarisk styreform må følge de samme offentlighetsreglene som resten av Kommune-Norge.

Det liker byrådet dårlig. I saken om åpenhet og merinnsyn skriver de at byrådets arbeid «kommer i klem som følge av fylkesmannens noe bastante oppfatning av at et byråd uansett hvilken funksjon det opptrer i, er et folkevalgt organ». Dette er en situasjon det «er vanskelig å leve med».

Sammen med byrådene i Oslo og Tromsø har byrådet i Bergen, gjennom kommuneadvokaten i Oslo, sendt brev til justisdepartementet, hvor de ber om en gjenomgang og presisering av offentlighetslovens bestemmelser om saksbehandling i parlamentarisk styrte kommuner.

BT har bedt om kommentar fra byrådsleder Monica Mæland (H). Hun hadde ikke tid til å kommentere saken og henviser til saksutredningen, som hun mener er utfyllende nok.

- Sniker seg unna

Oddny Miljeteig frykter at byrådet vil endre praksis med økte innsynskrav.

— Det vi risikerer er at det som i dag foregår i byrådskonferansene vil foregå i andre sammenhenger der de ikke blir sett etter i kortene. Særlig dee mer delikate sakene kan kommer til å bli flyttet ut av byrådskonferansene og over i mer uformelle fora, sier hun.

- Frykter du at byrådet vil snike seg unna offentlighetens krav om åpenhet og innsyn?

— Ja, nettopp. Kravene til offentlighet er sterkere enn byrådet liker. Jeg synes de bagatelliserer sin egen funksjon og egen rolle i et demokratisk system.