• Hvordan defineres mobbing?

— Mobbing er en ondsinnet handling fra en person rettet mot en eller flere andre, som blir gjentatt over tid. Det betyr to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er også en ubalanse i maktforholdet mellom den som utfører og den som blir utsatt for handlingen.

- Hva kan man gjøre for å forebygge mobbing?

— Først og fremst må de voksne bevisstgjøres på hva mobbing er og læres opp til å observere og gjøre anbefalt inngripen og oppfølging mot mobbing. Samtidig må man bevisstgjøre elevene på deres holdning til mobbing og holdningsskapende forebyggende arbeid i alle klasser på skolene.

- Hvor utbredt er mobbing i Norge?

— 8 prosent av alle ungdomsskoleelever og 14 prosent på barneskolenivå blir utsatt for mobbing etter den nevnte definisjonen. Til sammen er det rundt 100.000 barn i Norge som er involvert i mobbing, enten fordi de blir utsatt for det, eller fordi de tar del i mobbing.

- Hvordan kan man løse mobbeproblemer når de allerede har oppstått?

— De voksne må ta ansvar og ta alvorlig konfronterende samtaler med mobberen og hans/hennes foreldre og sette umiddelbar stopp for mobbingen. Så må det gjøres oppfølgingssamtaler med mobberen. Om mobbingen ikke tar slutt etter dette, må det brukes sanksjoner. Det kan for eksempel være at barn ikke får delta i lek ute sammen med den som blir utsatt for mobbing. Når mobberne ser at det blir for kostbart å mobbe, slutter de med det.

- Hva er konsekvensene av å mobbe eller å bli mobbet?

— For dem som blir utsatt for mobbing, er typiske konsekvenser at det øker engstelse, de opparbeider angst og kan få redusert selvbilde. De kan også få fysiske plager, som magevondt og hodeverk. I verste fall kan de bli deprimerte og i noen få tilfeller få suicidale tendenser.

— For mobberen går det mer på at de utvikler en type aggresjon til å vedvare og gå over i andre former. Forskning gjort av Dan Olweus viser at de som mobber har fire til fem ganger høyere risiko for å havne i kriminalregisteret.

- Hvordan fungerer det å flytte den som blir mobbet til en annen skole?

— Det er ikke noe vi anbefaler. Da signaliserer man at den som blir mobbet har gjort noe galt eller at det er han/hun det er noe galt med. Det blir feil signal å sende til andre og barnet selv, i tillegg til foreldre og skolen. Man skal prøve veldig mye annet før man tar bort den som blir utsatt for mobbing. I verste fall er det den som mobber som bør flyttes.

— Hvordan fungerer det å flytte den som mobber til en annen skole?

— Vi har ikke spesiell forskning som sier så mye om det, men man gjør det rett og slett i siste instans for å verne om skolegang, trivsel og helse til den som blir utsatt for mobbing. Det er stor sannsynlighet for at den som mobber vil fortsette å mobbe.

EKSPERTINTERVJU: HVEM: André Baraldsnes, Prosjektleder for Olweusprogrammet mot mobbing i Norge HVA: Hvilke tiltak hjelper mot mobbing?