— Et felles og ensartet takstsystem, uansett reisestrekning, er noe Bergen bør overveie, slik man har det for eksempel i Oslo. I dag er takstsystemet i Bergen uoversiktlig og lite hensiktsmessig, sier politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Alfred Bjørlo (V).

Konsekvensene av det vedtatte Bergensprogrammet vil gå tydelig frem av statsbudsjettet som blir offentliggjort neste onsdag. Økt satsing på kollektivtrafikk, både på kort og lang sikt, vil gjennomsyre viktige deler av budsjettet.

På kort sikt er det busstrafikantene som har grunn til å se neste år noe mer fortrøstningsfullt i møte.

Alfred Bjørlo letter litt på sløret og opplyser at en større sum er øremerket i form av et belønningssystem som storbyene kan søke om å dra nytte av.

Etter det Bergens Tidende forstår er det realistisk med et ekstrabidrag på oppimot 30 millioner kroner som gjenytelse for at Bergen kommune selv legger seg i selen for å forbedre kollektivtilbudet. Et slikt statsbidrag betyr en økning på om lag 50 prosent i forhold til i dag.

Pisk og gulrot

Bjørlo presiserer at de lokale myndigheter selv må bestemme hvordan disse midlene skal komme trafikantene til gode. Det viktigste er at Bergen har en strategi for å få flere trafikanter til å gå over fra bil til kollektivtransport. Her må man bruke både pisk og gulrot. Bergens bidrag - eller «pisken», for å bruke det uttrykket - vil blant annet være å øremerke deler av parkeringsinntektene til kollektivformål.

Når budsjettet for 2005 og 2006 skal meisles ut, vil de sentrale myndigheter ha et bedre grunnlag for å belønne Bergen og andre storbyer, for da vil man ta utgangspunkt i resultatene som er oppnådd i mellomtiden.

Denne omleggingen av støttetiltak for å fremme et bedre kollektivtilbud er historisk, ifølge Alfred Bjørlo. Som venstrepolitiker er han særdeles tilfreds med at dette også er blitt regjeringens politikk.

Billigere billett?

Samferdselsdepartementet vil ikke tre et bestemt opplegg ned over hodet på lokalpolitikerne, men Bjørlo, som selv har bodd i Bergen noen år, nøler ikke med å gi et par gode oppfordringer:

Et felles takstsystem for hele Bergen er det ene. Men forutsetningen må være at en slik omlegging ikke betyr dyrere billetter. For dem som i dag betaler i dyre dommer for å reise med buss, vil det ifølge dette opplegget bli billigere å reise.

Dessuten oppfordrer han Gaia og lokalmyndighetene til å innføre nye billettilbud, slik at man for eksempel kan kjøpe en billett som varer i opptil flere timer, eller for dens skyld et dagskort.

Tryggere ved Aga

Flere veistrekninger på Vestlandet skal bli sikrere å ferdes på. I neste års statsbudsjett er det avsatt midler til å rassikre den utsatte Aga-parsellen på riksvei 550 sør for Utne i Hardanger. 15 millioner kroner ble bevilget i vår, over revidert nasjonalbudsjett, og ytterligere midler kommer neste år, slik at arbeidet kan komme i gang.

Også riksvei 5 mellom Florø og Førde blir tilgodesett med om lag 65 millioner kroner, slik at opprustningsarbeidet blir ferdig i 2005. Hele veistrekningen vil da ha gul stripe i veien.

Den farlige veistrekningen mellom Skei og Kjøsnes i Jølster i retning Fjærland skal utbedres, med anleggsstart neste år.

For togpassasjerer i Hordaland er det verdt å merke seg at regjeringen ikke vil sitte i ro og avfinne seg med at NSB innstiller nattoget på blant annet Bergensbanen, slik NSB-ledelsen har truet med. Etter det BT forstår vil det fremgå av statsbudsjettet at driften skal sikres.

Fem gassferger

For fergetrafikantene i Hordaland og Rogaland vil det merkes hvis man når frem til enighet om å sette fem gassdrevne ferger inn på sambandene Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen-Mortavika i Ryfylke. Tre av dem vil etter alt å dømme erstatte fergene over Bjørnefjorden.

Bjørlo presiserer at enkelte uavklarte forhold gjenstår, blant annet om hvor mye staten må bidra med.

Satsingen på gassdrevne ferger skjer imidlertid uavhengig av statsbudsjettet.

Alfred Bjørlo har håp om at kontraheringen av fergene kan skje ved årsskiftet, men forutsetningen er at HSD og Stavangerske går inn i et samarbeid om fergene, som motytelse for forlenget konsesjon.

Disse kontraheringene har en prislapp på oppunder 1,3 milliarder kroner, og vil være kjærkomne byggeoppdrag for norsk verftsnæring.

— Dette er hurtiggående og miljøvennlige ferger som vil redusere NOx-utslippet med 90 prosent, sier politisk rådgiver Alfred Bjørlo.

BILLIGERE BUSS: Signaler fra regjeringshold tyder på at det skal bli billigere å reise med buss i Bergen. Tallet på busspassasjerer gikk ned med 2,4 prosent første halvår i år, og dyre billetter får skylden.<p/> ARKIVFOTO: OLA A. THORSET