FN-konferansen på Bali blir ikke et gjennombrudd i forsøkene på å inkludere luftfart og maritim transport i et nytt internasjonalt utslippsregime. De to sektorene som i dag er skjermet fra utslippsforpliktelser under Kyoto-protokollen, står for fem-seks prosent av de globale drivhusgassutslippene.

Ifølge FNs klimapanel er luftfartens bidrag til oppvarmingen minst dobbelt så stor som utslippstallene tilsier. Forklaringen er at utslipp i flyhøyde har en sterkere klimaeffekt.

Norsk lederrolle
På Bali har Norge vært i førersetet for å få trafikk til luft og til havs inn som del i klimakonvensjonen og en ny utslippsavtale som skal etterfølge Kyoto-protokollen.

Etter gårsdagens forhandlinger sendes imidlertid forslaget ut på ny runddans i det omstendelige forhandlingssystemet. Trass i motstanden opplyser avdelingsdirektør Håvard Toresen i Miljøverndepartementet at Norge vil jobbe videre for å få fly og skip inn i rammene for klimakonvensjonen.

Det er særlig OPEC-land i den arabiske verden som setter foten ned. FNs sjøfartsorganisasjon IMO og Organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) har heller ikke vist vilje til å presse frem en forpliktende avtale, etter det BT får opplyst.

EU har under behandling et forslag om å inkludere luftfarten i sitt kvotehandelssystem. Det er foreslått at dette skal gjelde for alle interne flyginger fra 2011, og i 2012 for alle andre fly som lander eller tar av i medlemslandene.

I stampe
– Det finnes ingen grunn til å utelate skipsfart og flytrafikk fra forpliktelser. Ti år etter Kyoto, er det dessverre ingen fremgang å spore i arbeidet med å regulere utslipp fra disse sektorene, sier rådgiver Marit Viktoria Pettersen i Miljøverndepartementet.

­Norge har foreslått et mulig system for regulering av skipsfarten. Det omfatter tak på utslipp og kvotehandel. Det foreslås også innføring av en ny, global CO2-avgift på drivstoff-forbruk. Inntektene herfra skal settes i et internasjonalt fond, som i sin tur skal finansiere tilpasningstiltak og mekanismer mot klimaendringer i fattige land.

– Det finnes ingen teknologiske barrierer mot å iverksette tiltak mot skipsfart og flytrafikk. Det er et spørsmål om politisk vilje, ble det fremholdt av flere eksperter på en spesialsesjon under FN-konferansen på Bali

Ikke mye dyrere
75 prosent av verdenstonnasjen er registrert i stater som står utenfor Kyoto-protokollen. Stefan Seum fra International Environment Consultants mener det likevel er mulig å innlemme skipsfarten i et forpliktende globalt utslippsystem fra 2012, da Kyoto-avtalens etterfølger skal være på plass.

– Så lenge alle skip uansett opprinnelsesland blir behandlet likt, bør dette være mulig å få til, sier Seum.

For de reisende vil et kvotesystem for luftfarten ikke resultere i noe kraftig prishopp på flybilletter.

Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, beklager at arbeidet med å pålegge de to sektorene regulering står helt fast.

– Skipsfartens og flytrafikkens bidrag til drivhuseffekten er sterkt voksende, men er paradoksalt nok ikke tatt hånd om i noe miljøregelverk, sier han.

Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender, mener det er viktigst å få luftfarten inn i et utslippsystem.

– Årsaken er at flytrafikken øker raskest og den skader klima mer enn vi hittil har vært villig til å ta innover oss, sier Hermstad.

  1. Diskutér Bali-konferansen her!