Det sier professor i husdyrfag ved Landbrukshøgskolen på Ås, Knut Hove. Slakting og brenning av syke dyr for å hindre smittespredning gjør at man er tilbake til utgangspunktet når epidemien er over. Og utgangspunktet er at man har dyr som ikke er immune og som derfor er svært utsatt og mottakelig for sykdommen, mener professoren.Hove understreker at smittepresset vil bli større i framtiden som følge av økt trafikk over grensene. Kalkyler må gjennomgås — Nå denne epidemien er over, må vi derfor gå nærmere inn i andre måter å løse dette problemet på.Professoren mener at munn- og klovsyke-epidemien sammen med kugalskap og andre aktuelle dyresykdommer har gitt den industrielle jordbruksproduksjonen et skudd for baugen. - Husdyrproduksjonen må legges om, sier Hove og påpeker blant annet det gale i å sende dyr over landegrensene til slakting for å få høyere pris, slik det er skjedd i Storbritannia der dyr ble sendt over landegrensene og spredde munn- og klovsyke.Vaksinering av dyrene er et annet tiltak mot munn- og klovsyke som kan være aktuelt når epidemien har gitt seg.- Myndighetene må gå gjennom vaksineringskalkylene sine på nytt, sier Hove. Og kalkyle er et sentralt begrep når man snakker om vaksinering fordi det er dyrt. Store lidelser - Det ville koste mer å vaksinere dyrene i Storbritannia enn det har kostet å sette i verk tiltakene mot sykdommen der, sier veterinærdirektør Eivind Liven til NTB.- Strategien vår i dag er ikke å bruke vaksine for å kamuflere sykdommer hos husdyr. Vi ønsker friske dyr, og vi ønsker å vite at dyrene er friske.Veterinærdirektøren går sterkt imot tanken om å la munn- og klovsyke-epidemier gå sin gang for å utvikle immunitet hos dyrene.- Produksjonsverdien på dyrene ville blitt redusert på permanent basis ved en slik strategi, påpeker han.- Vi ville da stå overfor valget mellom en halvering av inntektene til bøndene eller dobbelt så høye priser på jordbruksprodukter, sier veterinærdirektøren.Munn- og klovsyke er en sykdom som påfører dyrene lidelser selv om den vanligvis ikke er dødelig for dyr og ikke farlig for mennesker. Og lidelsen for dyrene vil Liven ikke undervurdere.- Jeg har sett munn- og klovsyke dyr og det er ingen lett dyreinfluensa, sier han.