OLAV GARVIK

Trygdeutgiftene øker i år over 3 milliarder mer enn det som gikk frem av det vedtatte statsbudsjettet for 2004. Syketrygdutgiftene øker med nær halvannen milliarder kroner mer, og utbetalingene til uføretrygd med 1,1 milliard ekstra. Derfor kutter regjeringen over en lav sko.

Egenandelen for å gå til lege, fysioterapeut og psykolog øker med 5 prosent fra 1. juli. Også egenandelen ved syketransport av pasienter som behandles utenfor sin egen helseregion øker fra 220 til 400 kroner hver vei.

På blå resept

For at legemiddelet Plavix skal bli gitt på blå resept for pasienter som er i risikogruppen for hjerteinfarkt og hjerneslag er det avsatt 12 mill. kroner.

Sykehusene er tilgodesett med 100 mill. kroner, ettersom de regionale helseforetakene har fått ansvaret for rusomsorgen.

Utgiftene til å drive asylmottak blir i år 202 mill. kroner høyere enn antatt, ettersom folk er blitt værende i asylmottakene lenger enn forutsatt.

Det blir ikke lenger anledning for bedriftene å permittere folk i opptil 42 uker. Fra 1. juli blir det maksimum 26 uker.

Dyrere å få pass

Det blir dyrere å få pass fra 1. juli. Prisen stiger fra 740 til 990 kroner. Rettsgebyret økes samtidig fra 740 til 800 kroner.

Også pressen må forberede seg på en del kutt i produksjonstilskuddet. Regjeringen ønsker å redusere dette med 11,8 mill. kroner.

Utgiftene til forskning, særlig innenfor industri og annet næringsliv kuttes. Bevilgningene til Innovasjon Norge (tidligere SND) blir redusert med 149 mill. kroner.

Nordsjø-dykkerne

Men noen lyspunkter er det også i det reviderte budsjettforslaget. Ved å spytte i 20 mill. kroner ekstra til NSB sørger regjeringen for at nattogene fortsatt vil rulle og gå mellom bl.a. Bergen og Oslo — i hvert fall ut dette året.

Den såkalte grunnavgiften på engangsemballasje for drikkevarer blir fjernet fra 1. juli. Den utgjør 89 øre for hver plastflaske eller metallboks.

Erstatningen til Nordsjø-dykkerne og deres etterlatte er fastsatt til 284 mill. kroner. 150 dykkere og 30 etterlatte er omfattet av oppreisningen som tidligere er vedtatt av Stortinget. Den sikrer utbetalinger på opptil førti ganger grunnbeløpet i Folketrygden.

Etiske retningslinjer

Politiet får 105 mill. kroner ekstra. Av disse er 40 mill. kroner øremerket etterforskningen i Stavanger etter det brutale ranet hos Norsk Kontantservice.

Nye og strengere etiske retningslinjer for investeringer via oljefondet gjør det heretter umulig å satse på selskaper som krenker menneskerettighetene, eller som er beheftet med korrupsjon, alvorlig miljøskade eller som produserer en rekke typer «bannlyste» våpen (for eksempel landminer og kjemiske våpen).