Gulating lagmannsrett opprettholdt dermed dommen som Bergen tingrett avsa 13. mars 2003.

Dommen var enstemmig

I denne ankesaken var det kun straffeutmålingen som ble behandlet. Skyldspørsmålet ligger fast fra dommen i tingretten.

Ved Gulating lagmannsretts beslutning av 4. september 2003 ble domfeltes anke over straffeutmålingen henvist til ankeforhandling mens hans anke over bevisvurderingen og lovanvendelsen under skyldsspørsmålet ble nektet fremmet.

Ankeforhandlingen ble holdt i Bergen tinghus 22. januar 2004. Foruten domfelte gav et sakkyndig vitne og tre vitner forklaring.

Dette er Bow Eagle-saken:

Ronnie L. Zape ble i Bergen tingrett i mars dømt til fem års ubetinget fengsel, etter at det norskregistrerte kjemikalieskipet «Bow Eagle» i august i fjor kolliderte med et fransk fiskefartøy utenfor kysten av Frankrike.

Zape ble dømt for å ha unnlatt å tilkalle hjelp.

Dette førte til at fire av mannskapet på fiskebåten omkom. Tre andre ble liggende i sjøen i åtte timer før de ble reddet.

Domsslutning lyder:

Ronnie L. Zape f. 24.04.63 dømmes for overtredelse av strl. § 314, 1. ledd, 2. str.alt., jfr. § 12, 1. ledd nr. 2 til en straff av fengsel i 5 — fem- år.

Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 186 - etthundreogseksogåtti- dager, jfr. strl. § 60.

Lagmannsretten finner på denne bakgrunn og etter en samlet vurdering at straffen på fem år fengsel som tingretten har fastsatt bør bli stående.

Domfeltes anke blir etter dette å forkaste

- SÅ BÅTEN BAK: - Jeg så fiskefartøyet et stykke bak oss. Jeg så en lanterne i masten. Da ble jeg glad, for fiskebåten var i sikkerhet, sa tiltalte, Ronnie L. Zape, da saken var oppe i Bergen tingrett.
FOTO: ARNE NILSEN