Med dette som basis, er utvalget kommet til at Valla har brutt arbeidsmiljølovens paragraf 4-3, tredje ledd ved å trakassere Ingunn Yssen slik at hun er påført helse— og funksjonssvekkelse.

Utvalget avviser alternative forklaringsmodeller om at LO-kulturen preges av en tøff og direkte tone og at dette høyner terskelen for hva som kan regnes som trakassering.

– Yssen er en mer enn alminnelig robust person som er i stand til å tåle påregnelige påkjenninger av et arbeidsforhold i en organisasjon som LO, heter det i sammendraget av Fougner-rapporten som ble offentliggjort fredag.

Les hele sammendraget her

Under tvil

Selv om rapporten er en sammenhengende kritikk av LO-lederen, slipper ikke Ingunn Yssen helt unna. Utvalget har nemlig vurdert Yssens opptreden i forhold til de nye varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljølovens paragraf 2-4.

Utvalget har funnet det tvilsomt om varslingen til mediene var forsvarlig. Det er etter utvalgets syn flere momenter som taler for at varsling til VG ikke var forsvarlig i henhold til lovens paragraf 2-4.

Varslermotivet synes å ha spilt en mindre rolle for Yssen, hevder utvalget.

Under tvil er likevel utvalget kommet til at varslingen via VG var forsvarlig fordi saken var spesiell på grunn av Vallas maktstilling i LO.

Kritiserer LO-ansatte

Utvalget mener også at flere ansatte i LO har brutt sin varslingsplikt i arbeidsmiljølovens paragraf 2-3. Det har skjedd ved at flere av de episoder som ble trukket fram da utvalget vurderte trakasseringsspørsmålet, ble bevitnet av ansatte i LO, men aldri varslet verken til arbeidsgiver eller verneombud.

Utvalget har heller ikke gitt Yssen rett i at manglende innvilgelse av permisjon med lønn for å gå på Forsvarets høgskole var en usaklig utøvelse av arbeidsgivers styringsrett.

Flere brudd

LO-lederen og organisasjonen LO må imidlertid tåle kritikk for flere brudd på arbeidsmiljøloven enn trakasseringen av Yssen.

HMS-arbeidet i LO slik det skal foregå i samsvar med lovens paragraf 3-1 fungerer etter utvalgets mening godt når det dreier seg om sykefravær. Derimot har LO som IA-bedrift mangelfulle rutiner og systemer for håndtering av konflikter.

Utvalget har vurdert konkret om LO har etterlevd lovens krav i paragraf 4-1 som pålegger arbeidsgiver å opptre aktivt og håndtere konflikter på en forsvarlig måte.

Utvalget har hørt Valla forklare at hun ikke oppfattet at det var noen konflikt før den ble omtalt i VG den 11. januar. Utvalget mener både Valla og LO burde ha forstått at det forelå en konflikt senest den 5. oktober 2005 da Yssen gråt på et administrasjonsmøte.

Imøtegår Valla

I innledningen til sammendraget som ble offentliggjort fredag ettermiddag, imøtegår utvalget Vallas synspunkter da hun meddelte sin avgang tidligere på dagen.

Sentralt for utvalget sto hensynet til partenes rettssikkerhet, blir det fremholdt i sammendraget. Både Yssen, Valla og LO har hatt fulle partsrettigheter, og tvistemålslovens regler har vært fulgt så langt de passer, heter det.

Valla selv opplevde Fougner-utvalget som et brudd på alle rettssikkerhetsgarantier og som et forum for sladder og bakvaskelser.

Til slutt i sammendraget konkluderer utvalget med at LO hadde et saklig behov for å kommentere kritikken som Yssen har fremsatt offentlig. Vallas notat den 12. januar har imidlertid et innhold som i mengde og relevans gikk lenger enn påkrevd, heter det.

GIKK: Gerd-Liv Valla trakk seg i dag som LO-leder.
Åserud, Lise
TRAKASSERT: Granskingsutvalget mener Ingunn Yssen ble trakassert av Valla.