Yngre aleneboende er en gruppe som har økt betydelig. Undersøkelser gjort i SSB viser flere funn som er bekymringsfulle.

– For rundt 15 år siden hadde yngre aleneborere en inntekt per hode som lå omtrent på gjennomsnittet for alle husholdningene. I 2004 utgjorde inntektene deres bare tre firedeler av det samme gjennomsnittet, heter det i en oversiktsartikkel i Samfunnsspeilet.

Også høy gjeld

Men det er ikke bare inntektsutviklingen for yngre aleneboere som gir grunn til bekymring. Sammen med enslige forsørgere og unge samboere uten barn utgjør yngre aleneboere en gruppe der mange har stor gjeld i forhold til inntekten.

Men de som har mest gjeld er par hvor yngste barn er under sju år gammelt. Hos dem har hele 13 prosent en gjeldsbelastning som er tre ganger høyere enn husholdningens inntekt.

Mens yngre sakker akterut økonomisk, går det motsatt vei for de eldre. Det er i denne gruppa at man finner den største veksten i inntekter og formuer.

Folketrygd

En viktig forklaring på dette er at stadig flere har opptjent gode pensjonspoeng i folketrygden og mange nyter godt av en egen tjenestepensjon.

Andelen minstepensjonister er mindre enn før, og denne gruppen har hatt en god inntektsutvikling.

Det blir også stadig mer sjelden at folk blir pensjonister uten å sitte i egne mer eller mindre nedbetalte boliger, noe som bidrar til en bedre økonomi hos eldre. SSB-forskerne understreker dog at når økningen i de eldres inntekter og formuer i prosent er så høy, så skyldes dette i et visst monn at utgangspunktet var så lavt.

Bedre helse

Helsen til de eldre blir også bedre. I 2005 var det 67 prosent av folk over 67 år som mente at de hadde god eller meget god helse, mens det var 57 prosent som mente det samme for 20 år siden.

Eldre mennesker spiser også sunt, sunnere enn resten av befolkningen. Måltidene deres er også mer regelmessige enn for de mer travle gruppene av befolkningen, går det fram av siste nummer av Samfunnsspeilet. (©NTB)