— Men det er for tidlig å ta stilling til hvilke løsninger som vil virke best. Partene i arbeidslivet skal nå drøfte problemstillingene og sammen finne løsninger vi tror kan virke best mulig, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Han minner om at YS tidligere har sagt at avventende sykmelding, samt gradert sykmelding, må bli hovedregelen.

Ekspertenes forslag om at sykmelding etter åtte uker som hovedregel skal være gradert og forutsette en betydelig tilretteleggingsplikt for arbeidsgiver, karakteriserer han som et viktig signal.

— YS er enig med ekspertgruppen når de påpeker at det er en forutsetning at Nav settes i stand til å fylle sin rolle som støttespiller, rådgiver, oppfølger og kontrollør, sier Kvalheim.