• Norge bidrar til å undergrave tilliten til internasjonale konvensjoner når vi ikke oppfyller våre forpliktelser på utslipp av nitrogen, sier havmiljøkoordinator Maren A. Esmark i naturvernorganisasjonen WWF-Norge.

Esmark viser til at økosystemet både i Nordsjøen og langs andre deler av norskekysten allerede er hardt påvirket av overfiske. Klimaendringer er også i ferd med å bli en påvirkningsfaktor. At overgjødsling kan være en av årsakene til at sukkertaren blir borte, understreker alvoret i situasjonen:

— Da blir det ennå viktigere å redusere effekten fra andre faktorer. Utslipp fra norsk oppdrettsnæring er betydelige. WWF ønsker at det gjennomføres mer omfattende miljøkonsekvensanalyser før nye lokaliteter tas i bruk. I dag må man kun undersøke de lokale effektene. Vi ønsker at man også skal se på effekter i hele fjordsystemer når det blir mange oppdrettsanlegg samme sted, sier Esmark.