Det går fram av Mattilsynets egen evalueringsrapport at man vurderte å stanse lakseeksporten. Nye analyseresultatet omtrent en måned senere førte til at man ikke fant det nødvendig å sette i verk et så drastisk tiltak, melder Fiskeribladet.

Den dag i dag har ikke Mattilsynet full oversikt over hvor partiet med sinksulfat har tatt veien.

Norcems sementfabrikk i Kjøpsvik i Nordland har i de siste to årene destruert 8.500 tonn fiskefôr med for høyt kadmiuminnhold som egentlig skulle ha gått til norske oppdrettsanlegg.

Det var Ewos som produserte fiskefôret med for høyt kadmiuminnhold på sitt anlegg i Sogn og Fjordane. Ewos eies av Cermaq der staten har en kontrollerende aksjepost.

Partiet med forurenset sinksulfat kom til Norge i oktober 2004. Det skal ha inneholdt 7,8 prosent kadmium, noe som gjør at hele partiet inneholdt 1,5 tonn kadmium. Ifølge Statens forurensningstilsyn er det årlig et samlet menneskeskapt utslipp av kadmium i Norge på et par tonn.

Ifølge Fiskeribladet ble 16 tonn av sinksulfatet brukt i såkalt fôrpremiks som inngår i ferdig fôr, og mesteparten havnet i fiskefôr produsert av Ewos og i fôr til drøvtyggere.