En landsomfattende ordning med ungdomskort og student/elevrabatter skal etter Stortingets vedtak innføres fra 1. august 2002. I statsbudsjettet for i år er det avsatt til sammen 37 millioner kroner for å dekke busselskapenes inntektstap ved den nye ordningen. Beregninger utført av Transportbedriftenes Landsforening (TL) viser imidlertid at dette dekker bare ca. en tredjedel av det reelle behovet i år.

— På den bakgrunn har vi anbefalt alle våre medlemsbedrifter om ikke å godta pålegg om innføring av de ny rabattordningene, med mindre de blir fullt kompensert fra statens side, sier administrerende direktør Christian Aubert i TL til Bergens Tidende.

Penger i revidert?

Nå er sentrale myndigheter åpenbart klar over at de 37 millionene er i minste laget. Samferdselsdepartementet har nemlig engasjert analysefirmaet ECON til å beregne det reelle behovet for dekning av merutgifter hos busselskapene.

— ECON skal legge frem en rapport før påske. Den vil så danne grunnlaget for departementets nye beregninger av tilskudd til rabattordningen. Resultatet av disse beregningene vil vi trolig se ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett til sommeren, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Alfred Bjørlo, til Bergens Tidende.

Store forskjeller

— Det er vår mening at det skal gis full kompensasjon for inntektstap gjennom de nye rabattordningene. Men vi er klar over at det kan være store forskjeller mellom det som vi betrakter som full kompensasjon og det busselskapene og fylkene kommer frem til. Likevel er jeg sikker på at vi skal finne frem til en god ordning for alle, sier Bjørlo.

— Rabattordningene blir innført som et pålegg til busselskapene, men vi vil advare våre medlemmer mot å gjøre noe de ikke får betalt for. Derfor ber vi alle våre medlemmer om bare å innføre de nye rabattene i den utstrekning de får dekket sine tap, sier Christian Aubert.

Press fra fylkene

Fylkesordfører Gisle Handeland (Ap) sier til BT at han har full forståelse for Auberts synspunkter.

Fylkestingsrepresentant Arne Jakobsen (Ap) er opptatt av at fylkeskommunene, som skal fordele tilskuddene, kommer på banen og presser på frem mot arbeidet med revidert nasjonalbudsjett.

— Det vil jo være fullstendig meningsløst dersom de nye rabattordningene fører til tap som må dekkes inn gjennom å øke takstene eller skjære ned på rutetilbudet, sier Arne Jakobsen.

fakta/Nye rabattordninger

  • Fra 1. august skal det innføres landsomfattende rabattordninger i kollektivtrafikken for ungdom, studenter og skoleelever.
  • Ungdomskort skal gjelde for alle fra 16 til og med 19 år. Ungdom i Hordaland har allerede nytt godt av denne ordningen gjennom en årrekke. Prisen ligger på ca. 300 kroner måneden, og gir fri reise innen fylket.
  • Skole- og studentrabattene skal gjelde alle elever og studenter med gyldig skole- eller studiebevis. Ordningen er beregnet på dem som er fra 20 år og oppover, uten noen øvre aldersgrense. Rabatten blir på 30 prosent. Målet er å øke denne til 50 prosent i løpet av stortingsperioden.