— Vi har svært lave tall når det gjelder overfallsvoldtekter i bergensområdet. Hittil i år kjenner vi ikke til noen tilfeller, sier politiførstebetjent Carl-Petter Leganger ved vold- og sedelighetsseksjonen ved Hordaland politidistrikt.

Ifølge Leganger ble 49 voldtekter og syv voldtektsforsøk etterforsket av bergenspolitiet i fjor. Kun tre av sakene var overfall begått av en ukjent gjerningsmann, og politiet kjenner ikke til noen tilfeller av overfallsvoldtekt i Hordaland politidistrikt hittil i år.

- Livredde

De fleste voldtektssaker Leganger har hatt befatning med dreier seg om svært berusede kvinner som blir utnyttet fordi de ikke er i stand til å motsette seg det som skjer.

— I de fleste tilfeller er overgriperen en man kjenner eller nylig er blitt kjent med, sier Geir Borgen, medlem i det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget, og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Borgen frykter at redselen for overfallsvoldtekt bidrar til å flytte fokus vekk fra at de fleste overgrep foregår på arenaer hvor offeret i utgangspunktet føler seg trygg.

— Det er et tankekors at jenter er livredde for tilfeldige overgrepsmenn, samtidig som svært mange blir med eller inviterer ukjente menn hjem, sier Borgen.

- Ikke en «ekte» voldtekt

Trolig er forskjellen mellom antall overfallsvoldtekter og partner og bekjentskapsvoldtekter enda større. En undersøkelse gjort av NOVA viser at mange kvinner ikke definerer et overgrep fra for eksempel partner eller venn som voldtekt, selv om handlingen ville blitt rammet av straffeloven.

— En av årsakene er trolig at de ikke anser dette for å være «ekte» voldtekter. Vi har noen kulturelle stereotypier om overfallsvoldtekter som de «ekte» voldtektene, sier forsker Kari Stefansen i NOVA.

— Overgrep som skjer i sammenheng med rus bryter kanskje med forestillinger om hva et verdig offer er. Kanskje har offeret vært med på leken et stykke på vei, har drukket - og fremstår ikke, i alle fall ikke i egne øyne, som uskyldig nok, sier Stefansen

Rus og nachspiel

Hun tror at dette kan være en av årsakene til at de fleste voldtekter aldri blir anmeldt.

— Av de kvinnene vi intervjuet oppga 16 prosent at de hadde blitt tvunget eller truet til sex, forsøkt voldtatt eller voldtatt. Det er et veldig stort sprik mellom det tallet og antall anmeldelser, sier hun.

Ifølge Stefansen plasserte ofrene sine overgripere i tre omtrent like store grupper: Kjærester/partnere, venner/bekjente og fremmede. I den siste gruppen inngår trolig også såkalte kontaktvoldtekter.

— Det vil si at offeret definerer overgriperen som fremmed, men at det har vært en form for sosial kontakt før overgrepet, sier hun.

Undersøkelsen viser at rammen rundt bekjentskaps- og partnervoldtekt ofte er rus, fest, nachspiel.