Derimot arbeider både Helsetilsynet og Riksrevisjonen vidare med kodesaka. Bergens Tidende er også kjent med at Helsetilsynet har vore i kontakt med Økokrim.

Kontrollkomiteen granskar

Riksrevisjonen innrapporterte saka til Stortinget i november i fjor. Saka ligg nå i Kontrollkomiteen som har frist til 2. mars med å avgje innstilling.

Det var Helsetilsynet som i fjor avdekka det ein meinte kunne vere feilkoding av pasientar som var behandla i Helse Sør.

Kodinga har klare konsekvensar for kor store utbetalingar (refusjonar) helseforetaka får frå staten. «Kreativ koding» kunne difor skaffe sjukehusa meir pengar. Seinare kom også Riksrevisjonen på banen med ei rad kritiske spørsmål til departementet.

Etter kvart som tilsynet gjekk djupare ned i materien, kom det for ein dag at ein «konsulent» hadde utarbeidd og tilbydd eit opplegg overfor Steinar Stokke, som var og er administrerande direktør i Helse Sør.

Opplegget gjekk ut på å sette «kreativ koding» i system i helseforetaket. Argumentet var at helseforetaket gjekk glipp av inntekter gjennom kodepraksisen som vart fylgt. Sjølv skulle han få konsulenthonorar og provisjon i takt med meirinntektene. «Konsulenten» var lege, øyre-nase-halsspesialist, tilsett ved Rikshospitalet og Sørlandet sjukehus, avdeling Arendal.

Dette var gjennomførd ved sjukehuset i Arendal og var på nippet til å bli sett i verk ved andre sjukehus i regionen.

Kritisk mot departementet

Etter at forholdet vart oppdaga, opplyste Helse Sør i eit brev til departementet 28. februar, at administrasjonen i Helse Sør hadde kome fram til at det ikkje var ynskjeleg å inngå nokon «konsernovergripende avtale» om eit slikt prosjekt.

Den administrative leiinga i Helse Sør hadde likevel 5. februar sendt brev til helseforetaka i regionen der det framgjekk at dei stod fritt til å inngå avtale. Både «konsulenten» og sjukehusa fekk tilbakemelding frå Helse Sør som knapt kan oppfattast annleis enn som ein invitt til å inngå avtalar.

Fristen for å sende inn pasientdata til Norsk Pasientregister var 10. februar.

Kritisk mot departementet

Riksrevisjonen stilte ei rad nærgåande spørsmål til Helsedepartementet. Riksrevisjonen var heilt tydeleg misnøgd med fleire av svara.

I brev 16. september i fjor ville Riksrevisjonen vite om ikkje Helsedepartementet meinte at Helse Sør burde ha rådd dotterselskapa frå å inngå avtalar som kunne innebere «kreativ koding».

Men Helsedepartementet uttalte seg ikkje om dette spørsmålet. Det finn Riksrevisjonen påfallande.

Riksrevisjonen reagerer også på at departementet ikkje har reagert mot, men finn det fagleg forsvarleg, å endre koding av pasientar på så kort tid som frå 5. til 10. februar.

Riksrevisjonen er også kritisk til at Helsedepartementet engasjerte revisjonsfirmaet Deloitte & Touche til å granske kodepraksisen. Riksrevisjonen viser til at revisjonsselskapet alt hadde ein avtale om å levere konsulenttenester til Helse Sør.

Riksrevisjonen er nå i ferd med å setje i gang ei omfattande gransking av kodingspraksis ved sjukehus over heile landet. Siktemålet er å kartlegge om «kreativ koding» er utbreidd som middel til å skaffe sjukehusa pengar urettmessig.