GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar-wiederstrom@bergens-tidende.no

Bare fire av tolv styremedlemmer støttet forslaget fra styremedlem Jan Magne Bogevik.

Truet med eksklusjon Forslagsstilleren mente de to nest-formennene, i strid med vedtektene, kalte inn til ekstraordinært fylkes-styremøte i forrige uke. Det var på dette møtet Fredrik Litleskare ble truet med eksklusjon dersom han ikke trakk seg som førstekandidat på stortingslisten.

Natås sier likevel at det ikke råder noen splittelse i styret.

— Styret er godt samlet. Det er in-gen splittelse i partiet, sier hun.

Til tross for dette skilte styrets medlemmer lag etter de samme skillelinjer i to andre saker.

Den første gjaldt brevet som om-taler kupplaner i Frp. Styreflertallet ville ikke behandle et forslag til ut-talelse mot brevet fra fylkesfor-mannen. I forslaget ble det reist sterk kritikk mot brevskriver. Sty-rets flertall begrunnet dette med at brevet var privat.

Natås er i brevet presentert som kuppmaker. Hun har på det ster-keste avvist å være kuppmaker.

Privat brev - Flertallet i styret mener dette er et privat brev. Noen annen begrunnel-se hadde flertallet ikke, sier Natås.

Årsaken til at Natås kommenterer et vedtak hun selv er mot er at det samme flertallet som nektet å be-handle brevet, påla styreformannen å kommentere vedtaket på styrets vegne.

På spørsmål fra BT om hvorfor hun ikke er enig med styret i at bre-vet er privat, sier Natås:

— Ville du ha sendt et privat brev til Bergens Tidende? Utover det har jeg ingen kommentar.

Den andre saken gjaldt en støttere-solusjon til partiledelsen. Hele sty-ret støttet det meste av resolusjo-nen, som blant annet innebærer full støtte til partiledelsen og til at leder og nestleder skal ha topplassene på stortingslistene.

Vant en sak Men styret skilte lag på formulerin-gen om å unngå en opprivende nestlederstrid på partiets landsmøte. Det delikate her er at nestleder Terje Søviknes fra Hordaland er ut-fordret av Vidar Kleppe. Mindre-tallet på fire med fylkesformann Si-grun Sangolt Natås i spissen ville ikke ha med denne formuleringen.

Styreformannen led nederlag i tre saker, men hun vant en. Det viser seg nemlig at hun som skrev om kupplanene, Eva Bakke Kaldhus-sæter, ikke har betalt kontingent for 2000. Likevel er hun av valgkomi-teen i Hordaland Frp foreslått som styremedlem i fylkespartiet.

Nå har fylkesstyret vedtatt at valg-komiteen må tre sammen igjen.

— Det går ikke an for en person som ikke er medlem av partiet å ha tillitsverv, sier Sangolt Natås.