Flertallet i Stortinget vil tirsdag be regjeringen vurdere om det bør innføres slike maksimalsatser. Det er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som står bak forslaget

Bakgrunnen for at saken kommer på Stortingets dagsorden, er de høye bompengeavgiftene gjennom Fjærlandstunnelen. 150 kroner for personbiler og 700 kroner for vogntog synes samferdselspolitikerne på Stortinget er vel drøyt.

Kjører omveier

— Vi vet at mange kjører omveier for å unngå den høye bomavgiften, sier Jorunn Ringstad (Sp), som er Sogn og Fjordane sin representant i komitéen. Hun peker på at høye bompengeavgifter skaper ekstrakostnader for næringslivet. Omkjøring fører også til økt trafikkbelastning på veier som har dårlig standard.

Komitéflertallet vil ha vurderingen lagt på bordet i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.

Dessuten mener flertallet at regjeringen må vurdere om det er mulig å foreta gjeldssanering på urimelig dyre veiprosjekter.

Ringstad sier at komitéen ikke har drøftet hvor høyt det er rimelig et at maksimalsatsen skal være. Hun vil heller ikke på Senterpartiets vegne i denne omgang antyde noen øvre grense bompengesatsene.

— Først må vi få utredningen, sier hun.

SV har tidligere sagt at 80 kroner bør være maksimalsatsen for personbiler. I dag er det - foruten Fjærlandsveien - to samband som har så høye satser. Det er et veisamband i Finnmark og Rennfastsambandet i Rogaland.

Blir det innført maksimalsatser på oppunder 100 kroner, vil dette få konsekvenser for en eventuelle finansiering av Hardangerbroren.

Hardangerbroen gjennom taket

Da Samferdselskomiteen var på besøk i Hardanger i forrige uke, ble det antydet at bompengesatsene vil ligge rundt 110 kroner. Dermed vil den bli høyere enn et eventuelt tak på 100 kroner.

— Statens andel av kostnadene for broen ville dermed bli enda høyere enn tidligere forutsatt, sier Geir-Kjetil Hansen, en av SVs medlemmer i komitéen.

— Det er det uaktuelt for partiet å gå inn for sier han, og hevder at BT misforstod da han i Hardanger skulle ha uttalt seg positivt for bro.

Illustrasjonsfoto.