Høyesterett skal i mai behandle en ankesak som i praksis kan ende med at den norske juryordningen blir avskaffet.

Årsaken er at det kan stride mot menneskerettighetene når norske juryer ikke gir noen begrunnelse for sine avgjørelser.

Bt.no skrev i går om alle de norske førstelagmennene som oppfordrer Justisdepartementet til å sette i gang arbeidet med å erstatte juryordningen med meddomsrett allerede nå.

Frykter bråstopp

Domstollederne i lagmannsrettene frykter at de vil bli nødt til å stoppe alle jurysaker i påvente av en lovendring, dersom Høyesterett kommer frem til at juryordningen er menneskerettsstridig.

– Hvis Høyesterett tar en slik avgjørelse, kan ikke vi la være å ta hensyn til det. Da må vi inntil vi får en ny ordning antakelig bare legge sakene i en bunke. Derfor ber vi nå om at departementet setter i gang et arbeid på forhånd, slik at det ikke oppstår lange køer og lang saksbehandlingstid, sier førstelagmann Bjørn Solbakken i Gulating lagmannsrett.

Også om Høyesterett ikke skulle falle ned på at juryordningen er brudd på menneskerettene, er det på høy tid å starte prosessen med å avskaffe ordningen, mener førstelagmennene. En fersk dom fra den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) sier nemlig at Belgias juryordning, som er svært lik den norske, strider mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

– Uansett utfallet av den verserende sak for Høyesterett, må det sies å hefte et usikkerhetsmoment ved de lagrettesakene vi heretter behandler som er sjenerende, heter det i brevet de har sendt justisministeren.

Vil ikke ta initiativ

Justisdepartementet har merket seg dommen fra EMD om den belgiske juryordningen, og er klar over at den kan reise spørsmål også rundt den norske ordningen.

Statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet beskriver brevet fra domstollederne som et meget konstruktivt innspill med tanke på situasjonen som kan oppstå i mai.

Statssekretæren vil i løpet av den kommende måneden møte Domstoladministrasjonen og flere av førstelagmennene, for å diskutere saken nærmere.

Men noen snarlig lovendring bør de seks domstollederne ikke forvente seg.

– Det er ikke aktuelt for departementet å ta initiativ til noen lovendring før en har sett utfallet av den ankesaken for Høyesterett som aktualiserer forholdet mellom den norske juryordningen og Den europeiske menneskerettskonvensjonen, skriver justisdepartementets presseavdeling i en uttalelse på vegne av Aas-Hansen.

FØRE VAR: Førstelagmann Bjørn Solbakken i Gulating lagmannsrett frykter lange køer og lang saksbehandlingstid hvis Høyesterett kommer frem til at juryordningen er i strid med menneskerettighetene.
Foto: Rune Sævig (Arkiv)
ØNSKER DISKUSJON: Statssekretær Astri Aas-Hansen beskriver domstolledernes innspill som konstruktivt.
Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX (Arkiv)