— Jeg kan bekrefte at Kunnskapsdepartementet har bedt om en utredning knyttet til godkjenningen av religiøse skoler i grunnskolen. Blant annet skal en vurdere om hensynet til integrering kan vektlegges ved behandlingen av søknadene, sier seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen i Kunnskapsdepartementet, Siri Baastad.

Bråk etter landsmøtet

Skepsisen til religiøse skoler har vært svært stor i regjeringspartiet SV, som også har hatt statsrådene i Kunnskapsdepartementet de siste årene.

Under SVs landsmøte i Bergen i fjor, vedtok partiet at både pedagogiske og religiøse skoler skulle avvikles på sikt.

— Vi ønsker ikke en utvikling der en ser at muslimske foreldre og kristne foreldre sender sine barn på egne religiøse skoler. Dette vil også hemme integreringen, sa SV-leder Kristin Halvorsen til BT etter vedtaket.

Men vedtaket skapte så mye bråk i ettertid at landsstyret i SV senere vedtok at de likevel skulle gå til valg på den eksisterende privatskoleloven.

Nektet innsyn

Men kort tid etter landsmøtet satte Kunnskapsdepartementet i gang et arbeid som likevel kunne demme opp for skolene SV er imot.

I Kunnskapsdepartementet var det den gang SVs Bård Vegar Solhjell som styrte.

I april 2009, en drøy måned etter landsmøtevedtaket sendte hans departement interne brev til en rekke departement. Brevene omhandlet mandatet for en såkalt interdepartemental arbeidsgruppe som skulle jobbe med religiøse privatskoler.

BT har bedt om innsyn i flere dokumenter som omhandler utredningen som denne arbeidsgruppen har gjort.

Samtlige innsynsforespørsler ble avslått, men etter klage ble ett av dokumentene frigitt. Selv om konklusjonene av arbeidet ikke er kjent, kommer det i brevet klart frem hva juristene har vurdert:

«Vedlagt følger Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet og Lovavdelingen i Justisdepartementet sin vurdering av spørsmålet om i hvilken grad det kan legges vekt på hensynet til integrering ved behandling av søknader om godkjenning av religiøse grunnskoler etter privatskoleloven».

Ingen kommentar

Tidligere kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, har forlatt Kunnskapsdepartementet og overlatt jobben til partileder Kristin Halvorsen. Solhjell ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for at han satte i gang denne utredningen. Han viser til Kunnskapsdepartementet.

Siri Baastad i Kunnskapsdepartementet sier at utredningsarbeidet fortsatt ikke er ferdig, og hun kan heller ikke si noe om når konklusjonene er klare. Baastad ønsker heller ikke å gå nærmere inn i hva som er mandatet til arbeidsgruppen.

— Søknader om opprettelse av private skoler behandles etter reglene i privatskoleloven. En utredning av denne typen endrer ikke reglene. Før utredningen er behandlet i Kunnskapsdepartementet, er det for tidlig å si noe om den videre oppfølging og eventuelle konsekvenser av dette, sier Baastad.

Hva mener du om privatskoler?