Dette ble klart da den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) i dag la frem sine anbefalinger for fangsten av en rekke fiskearter.

I en pressemelding skriver havforskerne at den modnende delen av loddebestanden i Barentshavet ble mengdemålt i oktober 2004 til å være 290 000 tonn.

De mener at bestanden har redusert reproduksjonsevne. Selv om det ikke fiskes, er det beregnet at den modnende bestanden vil reduseres til cirka 120 000 tonn ved gytetidspunktet i april 2005.

Nedgangen skyldes ifølge forskerne, at både torsk og sjøpattedyr vil beite på loddebestanden fra oktober i år og frem til gyting.

Gytebestanden i 2005 vil bestå av årsklassene 2001 og 2002, som begge er svake. Resultatene fra målinger gjort i år viser at 2004-årsklassen på yngelstadiet er mindre tallrik enn langtidsmiddelet.

ACFM har beregnet at torsken i perioden 1984-2002 årlig har spist mellom 0,2 og 3,0 mill tonn lodde. Ungsild spiser også loddelarver, og forskerne antar at den relativt store ungsildbestanden i Barentshavet i periodene 1984-1986 og 1992-1994 var årsaken til de dårlige loddeårsklassene i de samme periodene.

Det ble funnet store mengder ungsild, særlig fra 2002-årsklassen, i Barentshavet høsten 2004. Det ventes fortsatt en stor bestand av ungsild i Barentshavet i 2005.