Bønder, grunneiere og jegere vil ha en mer effektiv lisensjakt på bjørn og jerv. Utvidet jakttid og bruk av løshund er noen av forslagene som fredag ble presentert for statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet.

Resultatet av lisensjakten på bjørn og ulv har de siste årene ligger under 50 prosent av de tildelte kvotene, noe som har ført til større bestander enn ønsket mange steder, heter det i begrunnelsen.

— Vi inviterer regjeringen til en dugnad for å gjøre lisensjakt på bjørn og jerv mer effektiv. Dersom regjeringen myker opp regelverket, vil grunneierne bidra til at rovviltjegere kan kjøpe jaktkort som dekker store områder. Det vil også bli gitt bedre opplæring, sier nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla.

Ned på ønsket nivå Forslagsstillerne mener at det med de nye grepene vil bli mulig å holde bestanden av rovvilt på et ønsket nivå, minske rovdyrkonfliktene og redusere behovet for felling av bjørn og jerv som har gjort skade på husdyr.

Det er tunge organisasjoner som står bak forslagene: Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norskog, Utmarkskommunenes Sammenslutning, Norges Fjellstyresamband og Finnmarkseiendommen.

De ber regjeringen utvide jakttiden for bjørn med 14 dager fram til 1. november. Da blir det lettere å spore på snø. Jakt på jerv skal utvides i forkant av perioden for lettere å kombinere villreinjakt og jervejakt.

Løshunder og skutere Regjeringen blir også bedt om å vurdere bruk av et begrenset antall løshunder under jakten. Bønder og jegere ønsker å kunne bruke snøskuter for å legge ut og etterse åte, men ikke til selve jakten.

Norges Jeger- og Fiskeforbund vil påta seg ansvaret for å utvikle en frivillig skyteprøve spesielt for jakt på bjørn. Jegere skal kunne trene og ta denne skyteprøver over hele landet, gjerne i samarbeid med det frivillige skyttervesenet.

Grunneierne skal i henhold til forslagene gi anledning til å jakte i mye større områder enn i dag, slik at jakten kan forgå mer effektivt. Papirarbeidet skal forenkles og gjøres lettere tilgjengelig.