Ved forrige stortingsvalg kom det kritikk fra valgobservatører fra Sentral-Asia mot at folk noen steder i landet fikk stemme uten legitimasjon. Deres synspunkter endte opp i en rapport fra Helsingforskomiteen. Rapporten anbefaler krav om obligatorisk velgerlegitimasjon for å kunne avgi stemme. Nå vil Kommunal— og regionaldepartementet etterkomme kravet, skriver Vårt Land.

I et høringsutkast om forslag til endringer i valgloven heter det at «velger som er ukjent for stemmetaker, skal legitimere seg».

Valgforsker Bernt Aardal er ikke overrasket over innstrammingen.

– Nei, det er en naturlig utvikling og må anses som en skjerping av regelverket. Svært mange av oss, meg selv inkludert, har vel aldri blitt avkrevd legitimasjon, sier han.

Aardal tror det er mye slurv i valgordningen. Ved fjorårets stortingsvalg brukte minst én fylkeskommune vekta til å beregne partiers oppslutning i stedet for å telle dem. Man visste hvor mange gram stemmeseddelen veier, og kunne dermed regne seg fram til antall stemmer ved å veie en bunke sedler. Flere kommuner har gjort det samme tidligere. Kommunaldepartementet mener dette er lovstridig.

Ved lokalvalget i 2003 reagerte valgobservatører fra Tanzania på at man brukte pappesker med løst lokk som stemmeurner i Oslo Rådhus. Tidlig på 1990-tallet brøt det elektroniske manntallet i Oslo sammen, og stemmesedler til enkeltpartier har noen ganger manglet i stemmelokaler.