Helsetilsynet foreslår i et høringsbrev at laboratorier som utfører tester der resultatet kan føre til alvorlige sanksjoner, bør være akkreditert for å utføre slike analyser — på samme måte som for eksempel Statens rettstoksikologiske institutt (SRI) og Hormonlaboratoriet på Aker sykehus.

Slike krav stilles ikke i dag. I tillegg viser rapporter fra SRI at "et stort flertall av laboratoriene" ikke etterlever de kvalitetskrav som allerede er fastsatt, opplyser Helsetilsynet.

Alvorlige sanksjoner

Mangelfulle rutiner kan i verste fall ha ført til at personer uberettiget er blitt utsatt for alvorlige sanksjoner etter rusmiddelkontroller på arbeidsplasser, på behandlingsinstitusjoner for narkomane, og i forbindelse med barnevernsaker, går det fram av brevet.

Underdirektør Marit Nygaard i Statens helsetilsyn sier til NTB at hun ikke vet om tilfeller der dette har skjedd. Helsetilsynet mener likevel det er nødvendig å stille strengere krav til de laboratorier som utfører slike tester.

I høringsbrevet advarer Helsetilsynet mot "lett tilgjengelig analyseutstyr på markedet". Dette utstyret er "beheftet med betydelig risiko" for falske positive og falske negative analysesvar, heter det i brevet.

Falske svar

Kvalitetssjef Grete Wethe ved Statens rettstoksikologiske institutt gir NTB et eksempel på falske svar, som kan føre til uberettiget mistanke om bruk av heroin.

— Heroin er et opiat. I Tuxi hostesaft finnes stoffet folkodin, som også et opiat. En slurk hostesaft kan dermed medføre at urinprøven er positiv på opiater en måned senere. Hvis noen mister jobben, eller blir fratatt et barn, på grunn av en slurk hostesaft, da er man ut å kjøre, sier Grete Wethe.

Samtykke

Høringsbrevet fra Statens helsetilsyn gjelder to rundskriv som skal erstatte to tilsvarende rundskriv fra 1995. Det ene gjelder kvalitetskrav for rusmiddeltesting av urinprøver i medisinsk sammenheng.

Helsetilsynet understreker at de retningslinjer som fastsettes her, ikke gjelder rusmiddeltesting til kontrollformål innen arbeidslivet, sosialsektoren, skolesektoren eller i fengselsvesenet, der analysesvaret kan danne grunnlag for å sette i verk alvorlige sanksjoner.

Det andre rundskrivet gjelder rusmiddeltesting der positivt analysesvar kan danne grunnlag for slike sanksjoner. Her er det strengere retningslinjer, og det legges stor vekt på hensynet til rettssikkerheten for den som avgir urinprøve. Helsetilsynet understreker blant annet kravet om lovhjemmel, samtykke og informasjon om de sanksjoner som kan bli satt i verk etter en positiv prøve.

(NTB)