Riksantikvaren mener staten må trå til med 70 millioner kroner for at verneverdig trehusbebyggelse kan sikres i fremtiden. Men miljøvernminister Børge Brende (H) vil ikke love mer statlige penger til brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse.

Ingen samlet plan

I dag fins ingen nasjonal, samlet plan for sikring av verneverdige bygninger. Riksantikvaren ønsker bedre samordning mellom faginstanser i fremtidig vern av bevaringsverdige bygninger.

— Vi har definert 150 større tetthusområder rundt i landet, hvor vi ser at brannrisikoen blir større på grunn av tettheten. Det dreier seg om deler av byområder, men også tetthusområder i mer landlige omgivelser. Vi må utvikle et bedre koordinert samarbeid mellom de ansvarlige faginstanser, sier riksantikvar Nils Marstein til NTB.

Stortingsmelding

Regjeringen legger neste år fram en stortingsmelding om vern av kulturminner. Flere av spørsmålene som er reist etter den siste bybrannen i Trondheim, hører naturlig hjemme i meldingen, får NTB opplyst i Miljøverndepartementet.

For nær ett år siden leverte Kulturminneutvalget sin utredning til miljøvernminister Børge Brende. Blant annet foreslo utvalget at det opprettes et eget kulturminnefond som skal gi lån og tilskudd til prosjekter som tar vare på kulturminner og kulturmiljøer.

Kulturminneutvalget går inn for at det skal utarbeides en ny kulturminnelov, og vil styrke samarbeidet mellom ulike departementer som er involvert i kulturminnevern. I dag sorterer Riksantikvaren og vernemyndigheten under Miljøverndepartementet, mens spørsmål om brannsikkerhet er Kommunaldepartementets ansvarsområde. Den lokale brannberedskapen ivaretas av den enkelte kommune.

For 70 millioner kroner kan 12 norske trehusbyer sikres mot brann, mener Riksantikvaren. Foruten Trondheim, er de aktuelle byer Røros, Risør, Fredrikstad, Skudenes, Stavanger, Bergen, Lillehammer, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Kristiansand.

Bergen har fem av de 15 spesielle områdene i Norge hvor brannfaren er stor på grunn av bygningenes beskaffenhet og plassering.

Planer i flere byer

Både i Stavanger og Tromsø kan konkrete tiltak for brannsikring av den gamle trebebyggelsen være klare neste år.

I Stavanger er man i startfasen for å lage en plan for brannsikkerhet av den spesielle sjøhusrekken i indre havn, sier byantikvar i Stavanger, Elsa Grimnes, til NTB. Det er allerede utarbeidet en grovskisse over hvilke brannsikringsmidler man trenger i Gamle Stavanger.

I første halvår 2003 skal det settes opp en prioritert rekke av tiltak for de vel 170 husene - hovedsakelig bolighus - som Gamle Stavanger omfattes av, opplyser Grimnes.

I Tromsø vil man forsere et prosjekt for brannsikring av trehusbebyggelsen i sentrum av Tromsø.

Planen ble påbegynt etter en periode med flere branntilløp i trehusbebyggelsen i Tromsø sentrum. For to år siden unngikk man storbrann etter at en frityrgryte tok fyr i et gatekjøkken som var plassert midt i et trehuskvartal. Like etter brant en nyrestaurert tregård midt i sentrum. Brannsjef Nils Ove Sollid i Tromsø karakteriserer likevel ressurssituasjonen for brannvesenet i Tromsø som «tilfredsstillende».

ETTERFORSKES: Sør-Trøndelag politidistrikt har satt i gang etterforskning av storbrannen i Trondheim i helgen for å finne ut om noen kan stillles strafferettslig ansvarlig. FOTO: THOR NIELSEN, SCANPIX