KAREN ELDBJØRG TOVEN, NTB

Onsdag sendte Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) brev til Stortingets finanskomité der de påpeker det forbundet mener er store svakheter ved regjeringens forslag. Komiteen bør be om å få utredet nye modeller, foreslår NEF.

Urettferdig – Regjeringen legger opp til at samme enhetspris skal legges til grunn for alle boliger. Det gjør at et eldre rekkehus på Oslo vest med verdi 3,5 millioner kroner slipper skatt, mens en ny enebolig i Fredrikstad med verdi 2 millioner må betale. Et slikt system er like urettferdig for alle, sier formann i NEF, Trygve Swartling.

Regjeringen foreslår å legge til grunn en kostpris på 6.400 kroner per kvadratmeter boareal når eiendomsskatten skal regnes ut. Fra dette trekkes en halv prosent for hvert år som er gått siden boligen ble bygget. I tillegg trekkes et grunnfradrag på 540.000 kroner. Av sluttsummen beregnes 2 prosent boligskatt og av denne skal det betales 28 prosent inntektsskatt som er såkalt fordelsbeskatning ved egen bolig.

– Forslaget er litt bedre enn dagens system, men det er fremdeles svært urettferdig, sier Swartling.

Enda galere Eiendomsmeglerforbundet mener dagens boligskatt rammer den enkelte boligeier svært forskjellig.

NEFs medlemmer får gjennom sitt arbeid kunnskap om den skattebelastning den enkelte boligeier har ved å eie sin bolig og de betydelige skjevheter som finnes i det eksisterende system for beskatning av boliger. Skjevheten består i at ligningsverdien varierer fra 5 prosent til 75 prosent av boligens faktiske verdi.

– Det gir svært forskjellig skatt for boliger med samme verdi, skriver NEF til finanskomiteen.

Eiendomsmeklerne mener fordelsbeskatningen bør avskaffes. Skattegrunnlaget for dyre boliger bør settes på bakgrunn av faktisk markedsverdi, mener de. NEF foreslår som eksempel et grunnfradrag på 1,8 millioner og unntak for beskatning av boliger under 120 kvadratmeter boligareal.

– Med et slikt system vil en kunne sette et rimelig nivå for beskatning av store og dyre boliger, samtidig som en unngår å beskatte vanlige boliger som regjeringen har ytret ønske om, sier Swartling.

– Vi oppfordrer finanskomiteen til å returnere det foreliggende forslag til regjeringen med anmodning om å få utredet avvikling av fordelsbeskatningen og bruk av markedsverdi fratrukket et bunnfradrag for formuesbeskatningen, skriver NEF.