I formiddag ble Forsvarsstudie 07 overlevert forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Studien er forsvarssjefens anbefaling om den videre utviklingen av Forsvaret 20 år frem i tid.

Se videoSjøforsvarets virksomhet vil forsvarssjefen konsentrere til Bergen og Haakonsvern orlogsstasjon, samt en større konsentrasjon av virksomheten ved dagens baser i Nord-Norge. Olavsvern base i Tromsø kommune, som i dag er underlagt Haakonsvern, anbefales nedlagt. Kystvakten Nord videreføres på Sortland.

Nei til Sola og Ørlandet

Sverre Diesen foreslår store endringer i baseoppbyggingen i Forsvaret. Blant de viktigste forslagene er at Hærens fremtidige virksomhet anbefales konsentrert til Indre Troms og Østerdal Garnison.

Forsvarssjefen mener det ikke er grunnlag for videre drift av Garnisonen i Porsanger i Finnmark som base for Hæren. Jegerkompaniet flyttes til Sætermoen Garnison i Indre Troms.

Når det gjelder Luftforsvaret, anbefales det at kampflyene og et samlokalisert luftvern samles på Bodø hovedflystasjon. Ørland hovedflystasjon og Sola flystasjon anbefales nedlagt.

Bardufoss flystasjon anbefales som ny hovedbase for den fremtidige helikopterstrukturen.

De to luftovervåkings— og stridsledelsesavdelingene i Sørreisa i Troms og Mågerøy anbefales nedlagt. En ny enhet for luftovervåking og stridsledelse anbefales etablert sammen med Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan ved Bodø.

Økte budsjett

Forsvarsstudien utgjør det fagmilitære råd til regjeringen i forbindelse med at det skal legges fram et forslag for Stortinget våren 2008 om Forsvarets fremtidige virksomhet og struktur.

Studien tar utgangspunkt i at Norge vil være avhengig av alliert hjelp i en krisesituasjon, samtidig som det er utfordringer Norge må ta seg av alene. I tillegg legges det vekt på at Forsvaret skal delta i internasjonale operasjoner.

Dersom en slik struktur skal vedlikeholdes, mener Forsvarssjefen at forsvarsbudsjettene fremover må øke med cirka to prosent per år utover konsumprisindeksen.

— Hvis ikke vil strukturen forvitre fortløpende som følge av stadig synkende kjøpekraft, heter det i studien.

Hva mener du om forslagene? Diskuter saken her!

Cornelius Poppe, Scanpix