Utvalget, som Giske nedsatte i august, har vurdert organiseringen av statlige virkemidler på filmområdet. Et flertall på åtte av utvalgets elleve medlemmer går inn for en merkbar strømlinjeforming av hele den norske filmorganisasjonen, med en avgrensing mot Filmskolen, Nasjonalbiblioteket og organisasjonen Film&Kino.

– Det forutsetter en sterk og klar ledelse, klare fullmakter, et uavhengig styre og en delegering av makt fra Kultur— og kirkedepartementet, heter det i utvalgets innstilling.

Utvalgets medlemmer mener også at norske TV-kanaler støtter norsk filmproduksjon i for liten grad. De foreslår derfor at NRK pålegges et årlig bidrag på 40 millioner, TV 2 30 millioner og de andre kanalene et beløp som står i forhold til størrelsen. Utvalget mener også at kinoene og DVD-bransjen bør ha et større finansieringsansvar enn i dag.

Et annet sentralt moment utvalget har arbeidet med, er kjønnsbalansen i norsk film. Konklusjonen er at det bør være et krav om minst 40 prosent av hvert kjønn i alle nøkkelposisjoner i statsstøttede norske filmer (manus, regi, produsent og hovedrolle) innen utgangen av 2010.