— Selv om det skulle vise seg at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen ikke kan bebreides, tilsier hensynet til offentlig forvaltning at dette vedtaket tas opp igjen til ny vurdering, sier Bernt.

Han er professor ved Universitet i Bergen og spesialist i forvaltningsrett.

Det er Olje- og energidepartementets (OED) vedtak 10. juni i år om å gi Eidsiva Bioenergi AS konsesjon for å bygge ut fjernvarme i Gjøvik jussprofessoren mener kan være ugyldig, og i alle fall bør oppheves.

Konkurrent trakk seg

Et annet selskap, Daimyo Rindi Energi (DRE), hadde først fått konsesjonen. Da Eidsiva klaget trakk DRE seg fordi de mente at saken i realiteten var avgjort til Eidsivas fordel. Senere er det kommet frem at Eidsiva hadde gitt 300.000 kroner i ulovlig pengestøtte til Senterpartiet før valget i 2009.

  • Konsesjonen til Eidsiva kunne aldri blitt gitt på denne måten om man hadde kjent til dette forholdet. Jeg mener den må trekkes tilbake. Det mest forstandige og riktige er at vedtaket nullstilles og saken nå overlates til et annet departement for ny utlysning, slik at flere kan melde sin interesse og vi kan få et tildelingsvedtak som ingen kan reise tvil om, sier Bernt.

I første runde fikk DRE konsesjon for utbyggingen 30. juni 2009, mens NVE avslo søknaden fra Eidsiva Bioenergi. Eidsiva klaget på vedtaket, og saken ble oversendt OED for sluttbehandling.

I april 2010 trakk DRE sin konsesjonssøknad.

- Åpenbart problematisk

  • De trakk seg fordi de mente saken var avgjort på forhånd. Jeg vet ikke om det er grunnlag for påstanden. Men uansett det er åpenbart problematisk at et selskap gir penger til et parti, samtidig som en statsråd fra samme parti skal vurdere en søknad om konsesjon fra selskapet, sier Bernt.

For OED gjensto da Eidsiva som eneste reelle gjenværende søker, og konsesjon ble gitt 10. juni.

I et notat skriver OED:

«Eidsivas prosjekt ble grundig utredet og vurdert av NVE da DRE fikk sin konsesjon. Etter NVEs vurdering er fordelene ved Eidsivas prosjekt større enn ulempene og ansett som samfunnsmessig rasjonelt. På den bakgrunn fant OED grunnlag for å fatte nytt vedtak i saken i tråd med energiloven. OED la vekt på at anlegget vil bidra til å utnytte viktige avfallsressurser til energigjenvinning, og at det på sikt er ment å være et pionéranlegg i Norge ved å ta i bruk skogsavfall som brensel. OED-kunne ikke se noen avgjørende momenter som talte mot at dette prosjektet kunne gis konsesjon».

Tillit på spill

  • Den største ulykken er at det er skapt en situasjon der tilliten til offentlig forvaltning blir skadelidende. Det bør den ikke få lov til å bli.
  • Men å trekke tilbake en konsesjon som er gitt for et halvt år siden, kan vel få negative økonomiske konsekvenser for Eidsiva Bioenergi?
  • Vel, her må man bare konstatere at ting har båret galt av sted. Det må man kunne si til dem som har fått konsesjon. De er ikke helt uskyldig i den situasjonen som har oppstått heller, i og med at de har vært med å gi penger på ulovlig vis til Senterpartiet, sier professor Jan Fridthjof Bernt.

Olje- og energidepartementet hadde ikke anledningen til å kommentere saken i går kveld.