Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap foreslo i januar å øke strafferammen inntil 20 ganger for alvorlige brudd på brann— og eksplosjonsloven.

Mens brudd på denne loven i dag gir maksimalt tre måneders fengsel, ønsker DSB en strafferamme på linje med enten forurensningsloven (fem år) eller strålevernloven (to år).

BT avslører i dag om PSTs sjekk av personer som har bestilt materiale som kan brukes til å lage sprengstoff. PST har oppsøkt en rekke personer i etterkant av terrorangrepet 22. juli.

— Vi foreslo dette overfor Justisdepartementet for at lovverket skal komme mer på linje med annet lovverk som regulerer helse, miljø og sikkerhet, sier avdelingsdirektør Torill F. Tandberg i DSB.

Slik er forskjellen:

** Direktoratet skrev i sin henvendelse at en handling som har voldt fare for menneskers liv og helbred kan straffes med inntil fem års fengsel etter lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

** En tilsvarende handling som volder fare for liv og helse ved brann eller eksplosjon, kan med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

— Når nokså like handlinger kan medføre så ulike straffer, blir mangelen på balanse mellom lovene åpenbar, påpeker Tandberg.

Hun understreker at EUs foreslåtte antiterrortiltak om kontroll med bombekjemikalier vil pålegge også Norge å innføre lover som er "effektive, proporsjonale og avskrekkende". Det taler også for økte strafferammer, sier hun.

Et dokument bt.no har sett fra Justisdepartementet, beskriver at departementets lovavdeling ofte er skeptiske til økte strafferammer.