Følgende organisasjoner står bak et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og miljøminister Tine Sundtoft der de ber om full stans i E16-Ringeriksbane-prosjektet:

  • Naturvernforbundet
  • Natur og Ungdom
  • SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold)
  • Norsk Ornitologisk Forening
  • WWF-Norge
  • Greenpeace Norge
  • For Jernbane
  • Framtiden i våre hender De krever full stans i arbeidet med å planlegge firefelts motorvei og Ringeriksbane mellom Sandvika og Hønefoss, fordi vei og bane skal gå over verneverdige våtmarksområder og verdifull matjord, skriver Aftenposten.

-Vi går ut etter at ble klart at Jernbaneverket og Statens vegvesen ønsker å gå for Kroksund-traséen i stedet for å vurdere alternative traseer med langt mindre miljøbelastning, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Både motorveien E16 og Ringeriksbanen vil gjøre stor skade på natur om den legges om Kroksund, sier leder for Naturvernforbudet Lars Haltbrekken. Her ved en annen motorvei.

— Motorveien er det verste alternativet som er har lagt frem. Ringeriksbanen vil også gjøre stor skade på naturen om den legges her. Vi ber i stedet om at Åsa-alternativet (utenom Kroksund) opprettholdes og at man utreder mulighetenfor en ny Ringeriksbane om Nittedal. Den eksisterende veien bør være tofelts, og trafikksikres, sier han.

- E16 vil bli en konkurrent til jernbanen

— Motorveien gir flere biler på veien og mer forurensning. Den vil føre enda flere biler inn i Oslo-området, et område hvor biltrafikken i følge klimaforliket ikke skal vokse. Veivesenets egen analyse viser at den planlagte motorveien gir økte utslipp av klimagasser. Den vil også være en direkte konkurrent til jernbanen.

— Miljøgevinsten vil bli spist opp av vekst i biltrafikken. Dette er å gå baklengs inn i framtida, sier Haltbrekken.

- Vil ikke utrede vei og bane en gang til

— Disse åtte vil bli hørt. Vi må ut fra mange hensyn legge vekt på miljø i dette prosjektet. Derfor har jeg også vært på befaring der oppe, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

— Men vi kommer ikke til å starte en ny utredning. Vi må legge infrastruktur der den setter et minst mulig fotavtrykk, holdt opp mot nytten av veien eller jernbanen. Omtrent alle som bor der oppe vil få en bedre tilknytning til Stor-Oslo. Veien vil gi en stor fordel for hele regionen, sier han.

- Men det finnes sårbare områder der oppe?

-Ja. Og det må vi ta hensyn til. Men de åtte organisasjonene og jeg har et helt forskjellig utgangspunkt. De er imot vei, de vil helst at folk ikke skal kjøre. Jeg mener at vei er et gode for samfunnet. Det er også alltid slik at fikk man ikke viljen sin, så vil man ha en ny utredning.

- Men mer kjøring gir større miljøbelastning og høyere utslipp?

-Ja. Dagens bilteknologi er en utfordring. Men miljøbelastningen her er ikke så stor at vi skal la være å bygge infrastruktur som vil ha nytteverdi fra ti år frem i tid og videre. Samtidig vil jeg fortsette å jobbe for biler som gir mindre utslipp, for å gjøre biodrivstoff mer bærekraftig og for mer fornybar energi, sier Solvik-Olsen.

Statens vegvesen og Jernbaneverket vil kjøre et felles prosjekt for E16 og Ringeriksbane fra Sandvika til Hønefoss, med traseer så parallelle som mulig. Naturvernforbundet vil ikke ha ny vei, men jernbanetrasé lenger øst, helst via Nittedal.