TOR KRISTIANSEN

tor.kristiansen@bergens-tidende.no

Det er først og fremst bygging av nye skoler som krever store uttellinger. Ny skole i Sund til 100,5 millioner kroner er planlagt ferdig i år 2002. Ny skole i Olsvik til 123 millioner etter planen stå ferdig året etter. Kun 10 millioner kroner er satt av til større ombygginger og tilbygg. 5 millioner skal årlig brukes på IT-satsing. Onsdag skal økonomiplanen drøftes i komité for næring og utdanning. Nye skoler i Sund og Olsvik viser seg å bli dyrere enn først antatt. Da fylkestinget vedtok bygging i 1996, var de beregnet å koste henholdsvis 65 og 82 millioner kroner, med elevtall på henholdsvis 400 og 500 elever. I fjor var kostnadene steget til hele 128 og 155 millioner kroner. Fylkespolitikerne vedtok derfor å kutte studieretning for mekaniske fag/lette kjøretøy ved den planlagte skole i Sund og linje for maler og korrosjonsbehandling ved skolen i Olsvik. Dermed er investeringene nå beregnet til 100,5 og 123 millioner. De videregående skolene i fylket har dette skoleåret 17.500 elever. Tar vi med lærlinger og elever i private og statlige videregående skoler, blir elevtallet 20.265. Tallet på 16-åringer er nede på 5395 neste år og stiger så gradvis. Den kraftige økningen i antall unge som ønsker utdanning, må fylket alt nå forberede seg på. I økonomiplanen fylkesopplæringsdirektør Gunnar Dale legger frem, opplyses det at det fra år 2000 skal satses mer på fisk, oppdrett og fiskeforedling. Hensikten er å følge opp strategien om større verdiskapning av ressurser i fylket.