— Det er ikke sikkert at en gammeldags, forurensende lastebil, bil eller buss i det hele tatt bør slippes inn der svevestøv og utslipp går på helsa løs. En by som Göteborg har miljøsoner i dag, hvor det stilles strenge miljøkrav til de kjøretøyene som slipper inn, sa samferdselsminister Torild Skogsholm (V) da hun snakket om muligheter for miljøet i en moderne tid til Venstres landsmøte søndag.

Regjeringen arbeider nå med en ny nasjonal transportplan, og vurderer i den sammenheng innføring av miljøsoner. Samferdselsministeren sa hun også legger opp til å skjerpe utslippskravene til kjøretøy på en rekke områder i årene som kommer - blant annet ved å stille strengere krav til utslipp av partikler, svevestøv og nitrogenoksid for busser i norske byer.

Blant grepene hun presenterte for Venstres landsmøte er en ny ordning som belønner de storbyene som satser på å legge til rette for kollektivtrafikk og å begrense bilbruk. Denne ordningen skal innføres fra 2004. Hun lovet å ta nye grep for å gi storbyene makt og frihet til å utforme sin egen transportpolitikk. I Oslo-området, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand skal det prøves ut nye måter å organisere transportsektoren på.

— Med det skal vi løse opp i de strenge skillene mellom penger til veibygging og kollektivtrafikk, og gjøre det mulig for byene selv å kunne kombinere restriktive tiltak på bilbruk med økt kollektivsatsing. I dag spiller stat, fylke og by et svarteperspill hvor miljøet og kollektivbrukerne blir taperne. Det vil jeg ha slutt på, sa samferdselsministeren.

(NTB)