RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bergens-tidende.noDet opplyser helseminister Tore Tønne til Bergens Tidende.Helseministeren understreker at denne reformen ikke har som mål å redusere antallet norske sykehus. Det innebærer at de planer som allerede er vedtatt for sykehusdrift i de enkelte fylker også vil gjelde etter at reformen er gjennomført. Rekordfart Regjeringen tar sikte på å gjennomføre reformen i rekordfart. Derfor har den satt seg frist til før påske med å legge lovforslaget frem for Stortinget, slik at det kan vedtas før sommerferien. Fra årsskiftet skal sykehusene være i statlig eie.Loven skal inneholde bestemmelser om hvordan styre, ledelse, administrasjon, økonomi, pasientbehandling og produksjon skal være i den nye sykehusstrukturen. Et vestlandsselskap? Får helseministeren det som han vil, blir sykehusene fra årsskiftet organisert i såkalte foretaksselskaper. Det er meningen det skal være et selskap for hver sykehusregion. Eierfunksjonen skal ivaretas direkte av Sosial— og helsedepartementet. Det skal ikke bygges opp noen stor sentral forvaltning.Tønne ville ikke i går konkret skissere hvordan han tenker seg Vestlandssykehusene organisert.Men følges dette mønsteret konsekvent, vil sykehusene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane utgjøre et selskap.- Hensikten med reformen er en mer effektiv pasientbehandling. Ved en organisering i foretaksselskaper blir det lettere for eieren å sammenligne direkte drift og økonomi i de forskjellige selskapene. Dermed blir det også lettere for sykehuseier å reagere dersom det skulle vise seg at for eksempel ressurstildelingen til de enkelte sykehus slår ulikt ut, forklarer Tønne. - Det er helseministeren som eier som skal oppnevne styrene. Men det vil skje etter innspill fra de enkelte regioner, understreker han. Profesjonelle styrer - Skal styrene være politisk sammensatt? - Jeg utelukker ikke at det rundt i distriktene finnes dyktige politikere som er egnet til å sitte i et sykehusstyre. Men de som oppnevnes til styrene, vil bli valgt ut fra deres profesjonelle kvalifikasjoner. Kommunes Sentralforbund har allerede tilbudt staten å overta sykehusene gratis mot at staten overtar sykehusenes gjeld.Helseministeren vil overhodet ikke nå gi noen kommentarer til hvordan det økonomiske oppgjøret mellom staten og fylkeskommunene skal ordnes når sykehusene blir statlige.

Helseminister Tore Tønne og regjeringen skal før påske legge frem forslaget om statlig sykehusovertakelse for Strogingent, slik at det kan vedtas før sommerferien. Fra årsskiftet skal sykehusene være i statlig eie.