TRON STRAND

Overfor Bergens Tidende lover hun endelig beslutning i løpet av oktober.

Rundt 120 skip registrert under bekvemmelighetsflagg går i norsk kysttrafikk — det vil si frakter varer og/eller personer til og fra norske havner. De har i hovedsak mannskap fra land som Ukraina, Russland og Filippinene. Ifølge Utlendingsdirektoratet må en sjømann som arbeider i Norge og som kommer fra land utenfor EØS-området ha oppholds- og arbeidstillatelse. Men sjøfolk på skip under bekvemmelighetsflagg fra for eksempel Panama eller Saint Vincent har ikke slike tillatelser. Fellesnevneren for de utenlandskregistrerte skipene er at de eies av norske rederier eller at de er kontrollert av nordmenn.

Het potet i fanget

Kommunalminister Erna Solberg har fått den vanskelige saken på sitt bord fordi hun er ansvarlig statsråd for UDI-saker, og UDI har derfor bedt om en avklaring fra departementet. Spørsmålet er: Skal UDI be politiet aksjonere og sørge for at alt mannskap som ikke kommer fra EØS-land utvises fra landet? Det betyr ganske enkelt at UDI dermed følger opp gjeldende norsk lov. Alternativet er at loven må endres, slik at det blir tillatt å bruke mannskap uten arbeids- og oppholdstillatelse i Norge i innenlandsk kysttrafikk.

Erna Solberg legger imidlertid ikke skjul på at saken er kinkig. For på den ene siden i en pikant strid i statsapparatet står hennes egne fagfolk i UDI. På den andre siden står Sjøfartsdirektoratet og Nærings- og skipsfartsminister Ansgar Gabrielsen.

UDI mot skipsfart

Næringsdepartementet advarer på det sterkeste mot å følge UDIs linje.

— Det er behov for en politisk avklaring i denne saken. I tillegg til hensynet til norske arbeidsplasser i innenriksfarten, vil behovet for markedsadgang for norske skip i utenriksfart, norske internasjonale forpliktelser, samt konkurransesituasjonen i det innenlandske transportmarkedet være relevante momenter. Nærings- og handelsdepartementet vil på denne bakgrunn anmode om at det inntil nødvendig politisk avklaring foreligger, ikke foretas endring i tidligere praktisering av Utlendingsforskriften over utenlandsk mannskap om bord på utenlandske skip i norsk innenriksfart, heter det i et brev fra Næringsdepartementet til UDI.

Motstridende interesser

— Det er ulike interesser i denne saken, avhengig av ståsted. Vi må ta flere hensyn, som for eksempel hva som er i Norges overordnede interesse som skipsfartsnasjon. Vi må også vurdere hvordan en håndhevelse av regelverket eventuelt skal praktiseres, sier Erna Solberg.

Statsråden slår fast at dagens regelverk er klart og at det innebærer krav om arbeids- og oppholdstillatelse, men hun sier også at «regelverket i praksis ikke er håndhevet.»

Erna Solberg sier på spørsmål om politiet skal aksjonere mot sjømennene at den manglende håndhevelsen av regelverket skal fortsette inntil en endelig beslutning foreligger - i løpet av oktober.

VANSKELIG SAK: Erna Solberg legger ikke skjul på at saken er kinkig. Men foreløpig vil hun ikke utvise sjøfolkene som seiler ulovlig i norsk innenriksfart. (Foto: Arne Nilsen)