Statsadvokaten mener at halvparten av tiden — ett og et halvt år - skal sones i fengsel, resten betinget.

De to er tiltalt for brudd på to straffebestemmelser. Den ene gjelder vern for aktørene i rettsvesenet, der loven tidligere bare er brukt mot folk som har øvd vold eller trusler mot vitner i straffesaker. Den andre er en ny bestemmelse som går på korrupsjon og bestikkelser. Her er det ingen rettspraksis.

Det er gitt en maksimalt strafferamme på 10 år.

Etablere ny rettspraksis

Da det er første gang lovparagrafene saken er knyttet opp mot gjelder såkalte «hvitsnippforbrytelser», skal Bergen Tingrett nå etablere helt ny rettspraksis.

Straffesaken, som ble avsluttet i Bergen Tingrett i går, dreier seg om hvorvidt Svein Nygård og Ole Jacob Remfeldt gjorde forsøk på å bestikke Bertram Vedeler for å få ham til å skrive under på to erklæringer. Det gjaldt to transaksjoner i hans tid som styreformann i Paleum.

Saken bygger på Vedelers forklaring om hva som foregikk på et møte på hans kontor, og opptak av telefonsamtaler Vedeler tok til Nygård. Han gjorde det etter avtale med sin advokat for å kunne dokumentere tilbudet om bestikkelser. Samtaler som Nygård og hans advokat tolker på en helt annen måte enn Vedeler og statsadvokaten.

Straffen skal avskrekke

I sin prosedyre pekte Stolt Nielsen på at det i forarbeidene til begge de nye paragrafene er pekt på at reaksjoner på slike forhold har stor avskrekkende verdi. Det skal vises tydelig at samfunnet ikke tolererer denne type kriminalitet.

— Det dreier seg om skjulte hendelser der man er avhengig av at noen bringer dem til offentligheten. Derfor er det viktig med hard reaksjon, sa Stolt Nielsen.

— I denne saken dreier det seg om store verdier. Dersom Bertram Vedeler hadde gått med på de forhold som de to er tiltalt for å prøve å få ham til, så kunne konsekvensen vært at et eiendomsselskap kunne påføres en kostnad på åtte millioner og et konkursbo ville bli påført en gjeld på fem millioner.

Nygård og Remfeldt hevder at de er uskyldige, og forsvarerne deres krevde at de må frifinnes.