Forslaget er hentet fra et høringsnotat Miljøverndepartementet la frem onsdag. Formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi noen av de viktigste villaksbestandene en særskilt beskyttelse mot skadelige inngrep i vassdrag og negativ påvirkning fra fiskeoppdrett. I de nasjonale laksevassdragene vil det ikke bli tillatt med tiltak som kan påvirke laksen på en negativ måte, heter det i en pressemelding fra departementet. I laksefjordene vil det bli opprettet forbudssoner og restriksjonssoner. I forbudssonene vil det ikke bli tillatt med matfiskoppdrett av laks. Forslaget innebærer at eksisterende virksomhet skal flyttes ut i løpet av fem år. I restriksjonssonene vil det ikke bli tillatt å etablere nye matfiskanlegg for laks.