Kong Harald leste trontalen ved den høytidelige åpningen av Stortinget i formiddag.

— Regjeringens mål er å utnytte de store mulighetene Norge har. Det krever vilje tilpolitisk fornyelse. Regjeringen vil forsterke kampen mot fattigdom, hjemme og ute. Det vil bli ført en familiepolitikk med vekt på økt valgfrihet og barnas beste, leste kongen.

I trontalen blir det slått fast at regjeringen vil legge til rette for å følge opp Stortingets vedtak om barnehagepolitikken, med sikte på full behovsdekning, lavere foreldrebetaling og likebehandling av private og offentlige barnehager. Kontantstøtten skal fortsatt sikre foreldrenes valgfrihet.

Nye meldinger

Regjeringen varsler at den vil legge fram flere stortingsmeldinger i året som kommer, blant annet en stortingsmelding om kulturminnepolitikken.

Regjeringen vil også foreslå en ny skjermingsordning for egenandeler knyttet til helsetjenester som ikke inngår i dagens frikortordning. I tillegg kommer en stortingsmelding om folkehelsepolitikken hvor det forebyggende arbeidet vil stå i fokus. Et ledd i dette er ytterligere tiltak mot røyking. Det vil også bli lagt fram en melding mot rusmiddelproblemer.

I løpet av høsten vil det komme en stortingsmelding om tiltak mot fattigdom, og handlingsplanen for eldreomsorgen vil bli fullført. Ifølge trontalen skal også behovet for en lov mot diskriminering av funksjonshemmede utredes.

Putins besøk viktig

Trontalen inneholdt også litt om internasjonale spørsmål. Det ble slått fast at president Putins statsbesøk til Norge i høst er et viktig ledd for å forsterke samarbeidet med Russland.

— Regjeringen vil føre en aktiv Europa-politikk hvor Norge fullt ut utnytter de mulighetene som blant annet EØS-avtalen gir. Avtalen ivaretar viktige norske interesser, het det i talen.

Kongen sa også at utvidelsen av EU bidrar til stabilitet og sikkerhet i vår del av verden

Skuldertrekk

Trontalen ble nærmest møtt med skuldertrekk fra opposisjonen. Den inneholdt da heller ingenting som kunne sette følelsene særlig i sving.

— En grei trontale, kommenterte Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen.

— Trontalen var som slike taler pleier å være. Lite nytt og ønsker de fleste kan være enige i, sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder Jens Stoltenberg.

Han trekker likevel fram som negativt at regjeringen la liten vekt på sysselsetting og arbeidsplasser.

— Trontalen vitner om en regjering uten store ambisjoner om nye og viktige reformer, mener lederen i Sosialistisk Venstreparti, Kristin Halvorsen.

(NTB)