En arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet foreslår en endring av politiloven, slik at tjenestemennene får utvidet hjemmel til å planlegge ransakelser av personer og kjøretøyer for å finne våpen.

I en rapport til Justisdepartementet hevder arbeidsgruppen at dette kan ha avgjørende betydning for terrorberedskapen, skriver Aftenposten.

Arbeidsgruppen har utredet politiets behov for utvidet adgang til ransaking i jakten på ulovlige våpen. Gruppen, som har bestått av fem politifolk, en statsadvokat og en representant for Justisdepartementet, mener det bør bli lettere å gripe inn mot dem som trosser forbudet mot å bære våpen eller kniv på offentlig sted.

Arbeidsgruppen mener at en utvidet adgang til å sjekke personer som antas å bære ulovlige våpen, også kan bidra til å hindre masseopptøyer og terroranslag, skriver Aftenposten

Hvis politiet i dag skal visitere en bil som benyttes av forbrytere, krever straffeprosessloven at det foreligger såkalt skjellig grunn til mistanke om straffbar handling.

Hovedpoenget med den foreslåtte lovendringen er å åpne for såkalt planlagt visitasjon, som kan avverge kriminelle handlinger politiet mener kan skje.