Advokat Tor Kjærvik avsluttet sitt innlegg foran Høyesterett med å be om at dommen på 16 års fengsel som Kirkemo Haukeland fikk for overlagt medvirkning til drapene skulle omgjøres.

— Muligheten for det er vel ganske liten, sa Kjærvik selv, etter å ha fått klare signaler fra landets øverste dommere om at de ville ha problemer med å vurdere bevisene i en sak der juryen kun har svart "ja" på skyldspørsmålet, uten å begrunne sin avgjørelse.

Gjenopptas

Kjærvik la ned subsidiær påstand om at dommen fra Eidsivating lagmannsrett oppheves og at saken gjenopptas for Kristin Kirkemo Haukelands del.

I sin to og halv timers lange prosedyre foran fem av Høyesteretts dommere drøftet Kjærvik spesielt rettsbelæringen som lagmann Odd Jarl Pedersen ga juryen i Eidsivating lagmannsrett. Kjærvik mente rettsbelæringen var beheftet med feil, uklarheter og mangler.

Kjærvik stoppet spesielt ved at lagmannen i sin belæring hadde trukket inn uttrykket "bebreidelse", et uttrykk som tidligere har vært benyttet i forbindelse med uaktsomme handlinger.

— Det er uheldig at lagmannen bruker uttrykket bebreidelse når han snakker om forsett, sa Kjærvik.

Handleplikt

Han leste fra rettsreferatet der det beskrives at Kirkemo Haukeland reiste til Molde og kjøpte våpen til Per og Veronica Orderud og som ble overrakt dem på lille julaften 1998.

— Etter at hun fikk vite hva våpnene skulle brukes til, tok hun avstand fra det. Hun trakk seg unna de andre og holdt seg borte fra gården. Hun forholdt seg passiv, framhevet Kjærvik.

Han fremholdt at Kristin Kirkemo Haukeland ikke hadde noen handleplikt til tross for at hun ble innlemmet i planene om å ta livet av Per Kristian Orderuds foreldre, hans søster Anne og hennes ektemann Per Paust.

— Hun har overlevert våpnene uten å vite hva de skulle brukes til. Det kan hende det er oppstått en straffesanksjonert handleplikt, spørsmålet er hvilken handleplikt, sa Kjærvik.

Stor interesse

— Lagmannen sa i rettsbelæringen at hun hadde plikt i til å få våpnene tilbake. Men etterfølgende kunnskap gjør ikke den tidligere uforsettlige handlingen forsettlig, forklarte Kjærvik. (NTB)

ANKER: Kristin Kirkemo Haukland.
Foto: Scanpix