Stadig mer av den ruspåvirkede kjøringen i veitrafikken har sammenheng med bruk av andre rusmidler enn alkohol. Det er derfor viktig med en vurdering av en mulig ordning med faste, lave grenser for kjøring under påvirkning av denne typen rusmidler, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Departementet har nå fått høringsuttalelsene på en rapport om tiltak mot kjøring i ruspåvirket tilstand. Den var sendt på høring til forskjellige myndigheter. Selve rapporten er utarbeidet av Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet.

Fast, lav grense I høringsuttalelsen fra den rettsmedisinske kommisjonen er det enighet om at det trengs en lav, fast grense for kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Grensene bør settes lavt, i tråd med promillebestemmelsene i veitrafikkloven (0,2 promille). En slik bestemmelse ville i dagens situasjon fange opp om lag fire av fem trafikksaker der det er brukt berusende eller bedøvende midler, heter det i høringsuttalelsen til rettsmedisinsk kommisjon.

Målrettet kampanje

Arbeidsgruppen i departementene anbefaler at det bør satses på en mer målrettet og bedre informasjon om farene og følgene under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol.

– Hvert år dør flere hundre mennesker som følge av ulykker i trafikken. Mange av ulykkene kunne ha vært unngått hvis førerne hadde kjørt rusfritt, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Han går også inn for faste grenser for påvirkning av andre rusmidler enn alkohol, og mener at det vil ha en klar preventiv effekt.

Enklere saksbehandling

Av arbeidsgruppens rapport framgår det at en slik grense vil gi politiet og påtalemyndigheten besparelser, ved at behovet for sakkyndige uttalelser reduseres og at antall tilståelser trolig vil øke.

Folkehelseinstituttet går i likhet med de fleste i sin høringsuttalelse inn for en lav, fast grense som for alkohol..

Også politidirektoratet ønsker et «narkometer» velkommen i jakten på rusede førere.

– Det vil gi en lovgiving som bidrar til enklere saksbehandling i tilfeller der det dreiser seg om ruspåvirket kjøring, heter det i høringsuttalelsen.