— Med så store helseproblemer er det uverdig å holde 75 år gamle Henriksen i fengsel. Det må finnes andre muligheter for at han kan sone straffen sin på en verdig måte, sier prost på Øvre Romerike, Svein Skarholm.

Den korrupsjonsdømte 75-åringen soner i Kroksrud, en åpen avdeling under Ullersmo fengsel, på Kløfta.

Sist torsdag gikk Skarholm ut i Romerikes Blad med en oppfordring om at Henriksen må slippes ut av humanitære grunner, skriver Aftenposten.

- Svekket av kreft og diabetes

— Han er svært svekket av kreft og diabetes, han lider av depresjon og han har vanskelig for å bevege seg, sier Skarholm.

Presten ble kjent med Henriksen da han arbeidet som fengselsprest i Ullersmo fengsel. Henriksen startet soningen der i 2010. De to har holdt kontakt siden.

— Å la en alvorlig syk mann bli sittende og sone, er uverdig. Han sitter i et bitte lite rom, det er langt til toalett og dusj, sier Skarholm, som er løst fra sin taushetsplikt.

— Jeg har ikke møtt noen som er så syk og som lider så mye. Dette ødelegger livskvaliteten hans fullstendig, sier Skarholm, som møtes med paragrafer når temaet er tatt opp med fengselsmyndighetene.

Nestekjærlighet

— Henriksen skal ikke slippe straff, men han må få sone med verdighet. Her må nestekjærligheten gå foran reglementet. Han kunne for eksempel sone hjemme, med elektronisk fotlenke. Det er etisk betenkelig at man lar mennesker sone på en slik måte. Det er noe lovgiver og fengselsmyndighetene må ta fatt i. Dette gjelder jo ikke bare Henriksen, sier Skarholm.

Henriksen får nå hjelp av gode støttespillere. Benådning er trolig det mest aktuelle, siden han ikke har sonet lenge nok til å få hjemmesoning eller prøveløslatelse, skriver Aftenposten.

Prost Skarholm har sett legeattester fra fengselslegen, fra fastlegen, fra indremedisiner og fra psykiater.

— Han er fra fengselslegen blitt varig sykmeldt, og hans lidelser er godt dokumentert, sier Skarholm.

- Alder ikke noe tema

Forbundsleder Geir Bjørkli i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund sier alder ikke er noe tema, men at helse er det når det gjelder spørsmål om soning. Bjørkli sier det er strenge regler og at det skjer svært sjelden at noen blir benådet av helsegrunner.

— Fengselet må legge til rette så godt som mulig, men hvis en innsatt blir pleietrengende, skaper det store utfordringer. Syke mennesker har ikke noe i fengsel å gjøre. Det er jo også muligheter for soning i institusjon, som sykehjem eller sykehus, sier Bjørkli, som minner om at det har sittet dømte på over 80 år i norske fengsler.

Fengselsleder Tom A. Enger sier til Romerikes Blad at det er strenge regler som gjelder for hjemmesoning eller prøveløslatelse og at hovedregelen er at to tredjedeler av straffen skal sones før prøveløslatelse. Tall avisen har innhentet viser at det i 2012 kun var 19 innsatte over 70 år i norske fengsler. De fleste sonet for fyllekjøring eller sedelighetsforbrytelser, mens to sonet for drap.