Det foreslår en Sefo-arbeidsgruppe, som leverte sin rapport til justisminister Odd Einar Dørum og riksadvokat Tor-Aksel Busch torsdag. Forslaget støttes av lederen i Sefo i Hordaland, byrettsdommer Arne Langeland.

— Sefos jobb er å etterforske mulige straffbare forhold som politifolk kan ha begått. Men det er mye som både kan være uheldig og kritikkverdig, selv om det ikke er straffbart. Hvert år får vi en rekke henvendelser fra publikum som er misfornøyd med måten politiet har opptrådt på. Så lenge forholdene ikke er straffbare, kan vi ikke gjøre annet enn å henlegge dem, sier Arne Langeland til Bergens Tidende.

Hordaland kommer dårlig ut

Sefo-arbeidsgruppen mener at flere tiltak må iverksettes for å bedre befolkningens tillit til at klager på politiet blir skikkelig behandlet.

De har gått gjennom 463 Sefo-saker fra hele landet, og har konkludert med at etterforskningen totalt sett må ansees som "bra" i 65 prosent av sakene. 30,6 prosent av sakene får karakteren "middels", mens 4,4 prosent vurderes som "dårlig".

Det er store kvalitetsforskjeller fra distrikt til distrikt, og Hordaland kommer nest dårligst ut. Her får bare etterforskningen av 37,9 prosent av sakene karakteren "bra", mens 55,2 prosent og 6,9 prosent karakteriseres som "middels" og "dårlig". I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, derimot, betraktes hele 81,8 prosent av sakene som "bra", og ingen som "dårlig".

Få klager fører frem

Arbeidsgruppens rapport bekrefter også at det er de færreste klager på politiet som fører fram: Ser vi hele landet under ett, blir det bare iverksatt etterforskning i så vidt over halvparten av tilfellene som klages inn. Sefo innstilte på positive påtaleavgjørelser i 5,8 prosent av sakene, mens statsadvoakten fattet vedtak om forelegg eller tiltale i 4,1 prosent av sakene.

— Det skal mye til for å finne en polititjenestemann skyldig i grov uforstand i tjenesten. Høyesterett har lagt listen veldig høyt. Ved at det opprettes et klage- og tilsynsorgan i tillegg til Sefo, kan saker som går på at politiet har vist uakseptabel oppførsel bli skikkelig behandlet, sier Arne Langeland.